Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a görög embercsempészekkel szemben

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a két görög fér­fi­val szem­ben, akik tavaly nyá­ron egy iraki állam­pol­gárt pró­bál­tak az unió terü­le­té­re csempészni.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2018. júni­us 22-én vala­mi­vel éjfélt meg­elő­ző­en jelent­kez­tek belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re a Rösz­kei Autó­pá­lya Határ­át­ke­lő­he­lyen egy sze­mély­gép­ko­csi uta­sa­ként, ille­tő­leg veze­tő­je­ként. A sze­mély­gép­ko­csi­ban tar­tóz­ko­dott még egy iraki állam­pol­gár is, aki­vel már koráb­ban meg­ál­la­pod­tak abban, hogy Hol­lan­di­á­ba szál­lít­ják. Ebből a cél­ból az iraki fér­fit Belg­rád­ban fel­vet­ték, majd beta­ní­tot­ták, hogy ő egy görög állam­pol­gár, ille­tő­leg adtak neki egy hamis görög sze­mé­lyi iga­zol­ványt is.

A Magyar­or­szág és így az unió terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­kor intéz­ke­dő magyar rend­őrök­nek fel­tűnt, hogy az iraki állam­pol­gár a görög nyel­vet nem beszé­li, ezért őt, vala­mint a vád­lot­ta­kat előállították.

A járá­si ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te, vala­mint közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat a görög fér­fi­ak­kal szemben.

A vád­lot­tak egyi­ke óva­dék letét­be helye­zé­se mel­lett sza­bad­lá­bon véde­ke­zik, míg a másik vád­lott a vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban volt.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.