Főoldal » Archív » Vádemelés a gyermekeket molesztáló pedagógus ellen

A Kom­lói Járá­si Ügyész­ség neve­lé­se, fel­ügye­le­te alatt álló sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki az álta­la szer­ve­zett tábor­ban kis­lá­nyo­kat molesz­tált.

A peda­gó­gus vég­zett­sé­gű férfi több éven keresz­tül szer­ve­zett művé­sze­ti tábo­ro­kat Bara­nya és Tolna megyé­ben 7 és 14 év közöt­ti gyer­me­kek szá­má­ra.

A férfi a 2014. majd a 2015. évben ren­de­zett tábo­rok­ban ismer­ke­dett meg a későb­bi sér­tet­tek­kel, egy 11, illet­ve egy 12 éves kis­lánnyal. Rájuk külö­nös figyel­met for­dí­tott, velük rend­sze­re­sen a többi tábo­ro­zó­tól elté­rő­en töb­bet fog­lal­ko­zott.

A férfi ezen tábo­ro­zá­sok alkal­má­val rend­sze­re­sen aludt egy-egy sátor­ban a kis­ko­rú tábo­ro­zók­kal. Ezen alkal­mak­kor, mikor a töb­bi­ek elalud­tak a férfi a kivá­lasz­tott lányok mellé feküdt, simo­gat­ta őket. Több eset­ben elő­for­dult, hogy a férfi a lányo­kat szá­jon csó­kol­ta.

Mivel a kis­ko­rú gyer­me­kek a tábo­ro­zás alatt a férfi fel­ügye­le­te alatt áll­tak, ezért a cse­lek­mé­nye a neve­lé­se, fel­ügye­le­te alatt álló sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 2-8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.