Főoldal » Hírek » Vádemelés a halálos balesettel járó bordányi motorverseny ügyében- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki mint ver­seny­igaz­ga­tó köve­tett el olyan mulasz­tá­so­kat, ame­lyek egy néző halá­lá­hoz és egy ver­seny­ző súlyos sérü­lé­sé­hez vezet­tek 2019. év tavaszán.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, mint az orszá­gos szö­vet­ség dele­gált­ja, ver­seny­igaz­ga­tói fel­ada­to­kat látott el 2019. már­ci­us 30-án egy Bor­dány­ban meg­ren­de­zett kupa­so­ro­zat első fordulójában.

A ver­seny dél­után három óra­kor kez­dő­dő utol­só futa­má­ban, annak is az utol­só köré­ben az egyik ver­seny­ző az épí­tett aka­dály tete­jé­hez érve a jobb­ra­for­du­lást nem kezd­te meg, és az aka­dály tete­jén kiala­kí­tott törés­nél a motor­já­val fel­emel­ked­ve a pályát elhagy­ta és a nézők közé zuhant. A pályát elha­gyó motor­ke­rék­pár az egyik néző­nek olyan súlyos sérü­lé­se­ket oko­zott, hogy a kór­ház­ba szál­lí­tást köve­tő­en elhalálozott.

A motor­ke­rék­pár meg­fe­le­lő műsza­ki álla­pot­ban volt, a pálya­el­ha­gyás nem műsza­ki hiba követ­kez­mé­nye, hanem ver­seny­bal­eset volt.

A ver­seny­ző a bal­eset követ­kez­té­ben több­szö­rös csi­go­lya­tö­ré­se­ket szen­ve­dett el, ame­lyek 8 napon túl gyógyultak.

A bal­ese­tért a vád­lot­tat, mint ver­seny­igaz­ga­tót ter­he­li a fele­lős­ség a vád­irat sze­rint, mivel a pálya­be­já­rás során a pálya minő­sé­gét és kiala­kí­tá­sát, vala­mint a ver­seny biz­ton­sá­gos lebo­nyo­lí­tá­sá­ért szük­sé­ges esz­kö­zö­ket meg­fe­le­lő­nek nyil­vá­ní­tot­ta a licenc alá­írá­sá­val. Tette a vád­lott mind­ezt annak elle­né­re, hogy a bal­eset­tel érin­tett pálya­rész nem biz­to­sí­tot­ta sem a nézők, sem a ver­seny­zők védel­mét. A pálya akkor felelt volna meg a biz­ton­sá­gi köve­tel­mé­nyek­nek, ha a bal­eset­tel érin­tett részt, annak sajá­tos­sá­gai miatt biz­ton­sá­gi zóná­vá, a nézők szá­má­ra elzárt terü­let­té nyil­vá­ní­tot­ta volna, vala­mint leesés elle­ni véde­lem, vagy zuha­nást tom­pí­tó tárgy elhe­lye­zé­sé­vel a ver­seny­zők védel­mét is biz­to­sí­tot­ták volna. A vád­lott így a fel­adat­kö­ré­vel kap­cso­la­tos fog­lal­ko­zá­si sza­bá­lyok meg­sze­gé­sé­vel nem csak a nézők, hanem a ver­seny­zők biz­ton­sá­gát és ezzel éle­tét és testi éle­tét is veszé­lyez­tet­te akkor, ami­kor a tőle elvár­ha­tó körül­te­kin­tést és figyel­met elmu­lasz­tot­ta az enge­délyt kiadásakor.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat halált okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­sé­nek vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.