Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Vádemelés a halálos újpesti rendőrautó-baleset ügyében - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye-fotóval

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék Kato­nai Tanácsánál.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott 2018. feb­ru­ár 15-én 23.30 óra körül Buda­pest IV. kerü­le­té­ben meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zést egy­ide­jű­leg hasz­ná­ló rend­őr­au­tó­val közlekedett.

A vád­lott egy keresz­te­ző­dés­hez érve egye­ne­sen kívánt tovább­ha­lad­ni és annak elle­né­re, hogy a lámpa több, mint 10 másod­per­ce „tilo­sat” jel­zett, a 68-72 km/h-s sebes­ség­ről némi­leg las­sít­va beha­ladt a kereszteződésbe.

A keresz­te­ző­dés­ben a vád­lott­nak jobb­ról a for­ga­lom­irá­nyí­tó fény­jel­ző készü­lék „sza­bad” jel­zé­sén átha­lad­va 93-98-km/h-s sebes­ség­gel érke­zett egy másik rend­őr­au­tó, amely meg­kü­lön­böz­te­tő fény­jel­zést hasz­nál­va egye­ne­sen haladt és eköz­ben neki­üt­kö­zött a vád­lott által veze­tett gép­jár­mű jobb oldalának.

A bal­eset­ben érin­tett mind­két szol­gá­la­ti gép­ko­csi a BRFK Tevékenység-irányítási Köz­pont uta­sí­tá­sa alap­ján ugyan­ar­ra a hely­szín­re tar­tott, mert az ott intéz­ke­dő rend­őrök segít­sé­get kértek.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vád­lott által veze­tett rend­őr­au­tó­ban utazó rend­őr őrmes­ter éle­tét vesz­tet­te, a vét­len autót veze­tő rend­őr könnyeb­ben sérült, míg utasa és a vád­lott nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ved­tek el.

A vád­irat sze­rint a bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott anél­kül haladt be a tilos jel­zés elle­né­re a keresz­te­ző­dés­be, hogy meg­győ­ző­dött volna arról, hogy más köz­le­ke­dő jár­mű­vet nem veszélyeztet-e, illet­ve a másik, elsőbb­sé­gi hely­zet­ben lévő gép­jár­mű veze­tő­je az aka­dály­ta­lan tovább­ha­la­dá­sát lehe­tő­vé teszi-e.

A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A nyo­mo­zó ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sen ítél­je az elkö­ve­tőt – beis­me­ré­sé­re tekin­tet­tel – 1 év 6 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­fo­ko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re és 3 év köz­úti, „B” kate­gó­ri­á­jú jár­mű­ve­ze­tés­től eltiltásra.

A fotó a hely­szí­ni szem­lén készült: