Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a halálosan bántalmazott tiszaalpári férfi munkatársaival szemben

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 51 éves fér­fi­vel szem­ben, aki miu­tán tavaly novem­ber 4-én este tisza­al­pá­ri mun­ka­he­lyén ittas álla­pot­ban, szó­vál­tást köve­tő­en hanyatt lökte kol­lé­gá­ját, a súlyos kopo­nya­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, esz­mé­let­len fér­fit több óra eltel­té­vel azzal vitte haza, hogy túl sokat ivott. A sér­tett bán­tal­ma­zá­sá­ról tudó három mun­ka­társ­nak segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge miatt kell felelnie.

A tisza­al­pá­ri sér­tett 2017. novem­ber 4-én a hely­be­li fes­tő­mű­hely­ben együtt dol­go­zott az 51 éves vád­lot­tal, aki­vel a dél­után folya­mán bort fogyasz­tot­tak és lát­ha­tó­an ittas álla­pot­ban kerül­tek. Isme­ret­len okból este 8 óra körül a két férfi között vita támadt, amely­nek tanú­ja volt a műhely­be belé­pő 45 éves vád­lott, aki emi­att közé­jük állt. Távo­zá­sa után azon­ban az 51 éves vád­lott ököl­lel köze­pes erő­vel állon ütöt­te az ittas sér­tet­tet, aki ennek követ­kez­té­ben hanyatt esett, a fejét az üzem beto­no­zott tala­já­ba ütöt­te és elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét. Az esés hang­ját meg­hal­lot­ta a 45 éves vád­lott, vissza­for­dult és a föl­dön fekvő, esz­mé­let­len álla­pot­ban lévő sér­tett­re vizet locsol­va meg­pró­bál­ta magá­hoz térí­te­ni, de a férfi nem rea­gált. A műhely­be ekkor belé­pő és az ájul­tan fekvő sér­tett felől érdek­lő­dő 43 éves vád­lot­tat is arra kérte a kol­lé­gá­ját bán­tal­ma­zó vád­lott, hogy a tör­tén­tek­ről nem beszél­jen sen­ki­nek. A két idő­sebb vád­lott ezután kivit­te a sér­tet­tet az udvar­ra abban bízva, hogy a hideg leve­gő­től fel­éb­red. A sér­tett tovább­ra sem tért magá­hoz, ezért a kol­lé­gái vissza­fek­tet­ték a pad­ló­ra és tovább foly­tat­ták a mun­kát. Később a 38 éves biz­ton­sá­gi őr – a bün­te­tő ügy negye­dik vád­lott­ja - is meg­győ­ző­dött arról, hogy a sér­tet­tet való­ban bán­tal­maz­ta kol­lé­gá­ja és esz­mé­let­len álla­pot­ban van, ennek elle­né­re vissza­ment a por­tá­ra azzal, hogy műszak végén a sér­tett­nek saját lábán kell elhagy­nia az üzem területét.

A két idő­sebb vád­lott este 10 óra körül egy kézi­ko­csi­ba fek­tet­ve kivit­te az ájult sér­tet­tet az üzem­ből és autó­val haza­szál­lí­tot­ták, majd a fele­sé­gé­nek azt mond­ták, hogy férje nagyon sok alko­holt ivott, azzal „kiütöt­te magát”.

Nem sok­kal később a fele­ség hívott men­tőt a fér­jé­hez, aki a kór­ház­ba szál­lí­tást köve­tő­en elvég­zett ideg­se­bé­sze­ti kopo­nya­mű­tét, majd az azt köve­tő több műté­ti beavat­ko­zás elle­né­re 2018. janu­ár 26-án éle­tét vesz­tet­te. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyos, kom­bi­nált kopo­nya­sé­rü­lést szen­ve­dett, az idő­ben érke­ző orvo­si segít­ség sem garan­tál­ta volna az élet­ben maradását.

Az 51 éves vád­lott­nak szá­mol­nia kel­lett azzal, hogy az ittas álla­pot­ban lévő sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt a beton­ra hanyatt esve akár halá­los sérü­lést szen­ved­het el, azon­ban könnyel­mű­en bízott annak elma­ra­dá­sá­ban. A jelen­lé­vő mun­ka­tár­sak tisz­tá­ban vol­tak azzal, hogy a sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben meg­sé­rült, a hanyatt esés és esz­mé­let­len álla­po­ta miatt nyil­ván­va­ló­an orvo­si segít­ség­re szo­rul, ennek elle­né­re nem gon­dos­kod­tak orvo­si ellá­tá­sá­ról, így nem nyúj­tot­tak ebben a hely­zet­ben elvár­ha­tó segít­sé­get munkatársuknak.

Az ügyész­ség az 51 éves, bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Három mun­ka­tár­sá­nak segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge miatt kell felel­nie. Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.