Főoldal » Hírek » Vádemelés a Hármashatár-hegyi támadások ügyében - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség három spor­to­ló meg­tá­ma­dá­sá­val vádol­ja a 40 éves fér­fit és letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyoz.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott, egy 40 éves férfi 2017 máju­sa és 2020 ápri­li­sa között, a II. kerü­let, Hármashatár-hegyen és kör­nyé­kén talál­ha­tó turis­ta­uta­kon három, arra spor­to­ló fér­fi­ra is rátá­madt.

A férfi: 

1./ 2017. május 3-án kora este, a Hármashatár-hegyről az egyik turis­ta­úton lefe­lé tartó sér­tet­tet meg­lök­te. Ami­kor a sér­tett kér­dő­re vonta, a táma­dó egy tőr­kést rán­tott és szi­dal­maz­ni kezd­te a sér­tet­tet, aki a hely­szín­ről elme­ne­kült.

2./ 2019. feb­ru­ár 22-én kora este a Páf­rány­kert utat a Hármashatár-heggyel össze­kö­tő turis­ta­úton futó sér­tet­tet szi­dal­maz­ni kezd­te, spray­vel meg­pró­bál­ta arcon fújni és egy vas­cső­vel is meg­kí­sé­rel­te meg­üt­ni. Ket­te­jük között dula­ko­dás ala­kult ki, mely­nek során a sér­tett lefegy­ve­rez­te a ter­hel­tet, azon­ban a férfi egy fada­ra­bot vett elő és azzal foly­tat­ta a táma­dást. A sér­tett el tudott mene­kül­ni.

3./ 2020. ápri­lis 22-én dél­után a Hármashatár-hegyen az egyik föld­úton kerék­pá­ro­zó sér­tet­tet meg­ütöt­te. Ami­kor a spor­to­ló ezt sérel­mez­te, a férfi spray­vel szem­be fújta és egy tárggyal meg is ütöt­te, mielőtt a sér­tett el tudta hagy­ni a hely­színt.

A fér­fit a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen 3 rend­be­li fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te emelt vádat a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Bíró­ság előtt.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, és tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A hal­ma­za­ti sza­bá­lyok sze­rint a cse­lek­mé­nye­ket a tör­vény négy és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­ti.

A férfi jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.

Az elő­ál­lí­tás­ról készült, koráb­bi rend­őr­sé­gi videó itt tekint­he­tő meg: