Főoldal » Archív » Vádemelés a holokauszttagadó svéd író könyvét megjelentető könyvkiadó vezetője ellen

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség 2017. augusz­tus 15. nap­ján vádat emelt egy buda­pes­ti szék­he­lyű könyv­ki­adó veze­tő­je ellen nem­ze­ti­szo­ci­a­lis­ta rend­szer bűnei nyil­vá­nos taga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságon.

 A vád­irat sze­rint a vád­lott könyv­ki­adás­sal is fog­lal­ko­zó magyar­or­szá­gi bejegy­zé­sű cége 2012-ben magyar for­dí­tás­ban kiad­ta egy svéd író  holo­kauszt­ta­ga­dó köny­vét, mely­ben a szer­ző a holo­kausz­tot mítosz­nak tart­ja, az ember­ölés­re alkal­ma­zott gáz­kam­rák léte­zé­sét megkérdőjelezi. 

 A könyv­ki­adó cég a magyar nyelv­re lefor­dí­tott köny­vet a kiadó köny­ves­bolt­já­ban és az álta­luk működ­te­tett web­áru­ház­ban érté­ke­sí­tet­te, a vád­lott a web­áru­ház hon­lap­ján a könyv szel­le­mi­sé­gét tük­rö­ző kiadói aján­lást is írt az olvasóknak.

 A vád­lott a rend­őr­sé­gi nyo­mo­zás során cse­lek­mé­nyét beis­mer­te, az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel  - pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a bíróságnál.

 Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra az ügy­ben még 2016-ban a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság az érin­tett holo­kauszt­ta­ga­dó inter­ne­tes tar­tal­mak ide­ig­le­nes hoz­zá­fér­he­tet­len­né téte­lét ren­del­te el, amely­nek vég­le­ges elren­de­lé­sét is indít­vá­nyoz­ta mos­ta­ni vád­ira­tá­ban az ügyész­ség. (A bíró­ság dön­té­sét tech­ni­ka­i­lag nem lehet töké­le­te­sen vég­re­haj­ta­ni, mert a kér­dé­ses szer­ve­rek egy része az USA-ban található.)

 Az ügy­ben kiadott koráb­bi ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/wp-content/uploads/sajto19/2016/08/csaknem-husz-holokauszt-tagado-tartalmu-weboldal-ideiglenes-eltavolitasat-rendelte-el-a-birosag.pdf