Főoldal » Archív » Vádemelés a kendert termesztő férfival szemben - FOTÓKKAL

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a negy­ven­öt éves fér­fi­val szem­ben, aki 2018-ban, Sze­ge­den ken­dert ülte­tett és nevelt. 

A vád sze­rint a sze­ge­di férfi 2018 ápri­li­sá­ban elha­tá­roz­ta, hogy ken­dert fog ter­mesz­te­ni, majd a kifej­lett egye­de­ket leszü­re­te­li, és elfo­gyaszt­ja. A férfi ezért Sze­ged kül­te­rü­le­tén, egy 2,5 méter szé­les és 13 méter hosszú terü­le­ten eltá­vo­lí­tot­ta a növény­ze­tet és négy sor­ban 62 tő kan­na­bisz növényt ülte­tett. A férfi a növé­nye­ket rend­sze­re­sen gon­doz­ta, locsol­ta. A rend­őr­ség azon­ban beje­len­tés­re, 2018. május 18. nap­ján ész­lel­te az akkor már 15-27 cm nagy­sá­gú növé­nye­ket, vala­mint azok gon­do­zá­sá­ra hasz­nált, a terü­le­ten hagyott eszközöket.

A kan­na­bisz növény ese­té­ben a kábí­tó­szer cse­kély mennyi­sé­gé­nek felső hatá­ra 5 tő, a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­ra pedig 100 tő, így a vád­lott által ter­mesz­tett kábí­tó­szer mennyi­sé­ge meg­ha­lad­ta a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát, de nem éri el a jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

A vád­lott laká­sán továb­bi mint­egy 2 gramm kan­na­bisz került elő, ezen kábí­tó­sze­rek THC tar­tal­ma nem érte el a cse­kély mennyi­ség felső határát.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a nyo­mo­zás során két hóna­pig letar­tóz­ta­tás­ban, majd sza­bad­lá­bon lévő fér­fit kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség az egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény miatt a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Az ügyész­ség a 2018. júli­us 1-től hatá­lyos új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­se­i­nek alkal­ma­zá­sá­val a beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben a bün­te­tés kisza­bá­sát okira­tok alap­ján, tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­val indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A szem­lé­ről készült rend­őr­sé­gi fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/folyoparton-termesztette-a-kendert