Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Két hajléktalan társát felgyújtotta, egyet pedig megkéselt egy férfi – a Vas Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Vár­me­gyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki az egyik sér­tett géz­kö­té­sét, a másik sér­tett ruhá­za­tát meg­gyúj­tot­ta, továb­bá egy vita hevé­ben mell­ka­son szúr­ta szo­ba­tár­sát.

A vád­irat sze­rint a haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó elkö­ve­tő 2022 augusz­tu­sá­ban, egy szom­bat­he­lyi par­ko­ló­ban együtt ita­lo­zott tár­sa­i­val. A vád­lott ennek során egy öngyúj­tó­val meg­gyúj­tot­ta az egyik isme­rő­se lábán lévő géz­kö­tést, ami láng­ra kapott és átter­jedt a sér­tett másik lábán lévő kötés­re, illet­ve a ruhá­za­tá­ra is, amely­nek követ­kez­té­ben másod- és har­mad­fo­kú égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el. A sér­tett kór­há­zi ellá­tá­sa elle­né­re elhunyt.

A vád­lott 2022 októ­be­ré­ben, Szom­bat­he­lyen egy föl­dön fekvő férfi ruhá­za­tát szin­tén meg­gyúj­tot­ta. A sér­tett­nek a föl­dön hem­pe­reg­ve sike­rült elol­ta­nia a lán­go­ló ruhá­it, ennek elle­né­re a hátán nyolc napon túl gyó­gyu­ló, súlyos égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, mely­nek kelet­ke­zé­si körül­mé­nye­i­re figye­lem­mel a halá­la bekö­vet­ke­zé­sé­nek reá­lis lehe­tő­sé­ge is fenn­állt.

Az elkö­ve­tő ugyan­csak 2022 októ­be­ré­ben, a szom­bat­he­lyi haj­lék­ta­lan­szál­lón szo­ba­tár­sá­val össze­ve­szett, majd őt egy kés­sel mell­ka­son szúr­ta. A bán­tal­ma­zott férfi nyolc napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lést szen­ve­dett el, de az eset összes körül­mé­nyé­re figye­lem­mel ennél súlyo­sabb, élet­ve­szé­lyes sérü­lés bekö­vet­kez­té­nek lehe­tő­sé­ge is fenn­állt.

A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék fog dön­te­ni.