Főoldal » Hírek » Vádemelés a két halálos áldozattal járó baleset miatt - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki a vád sze­rint 2020 feb­ru­ár­já­ban oko­zott súlyos, két fia­tal­em­ber halá­lá­val járó balesetet.

A vád­irat sze­rint a huszon­éves férfi 2020. feb­ru­ár 17-én, dél­előtt, egy utas­sal Csót felől Pápa­tesz­ér irá­nyá­ba köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­já­val és a hozzá kap­csolt után­fu­tó­val. A férfi előtt három jár­mű­ből álló kocsi­sor haladt, melyet a vád­lott előz­ni kez­dett. Két jár­mű­vet meg­elő­zött, majd a har­ma­dik elő­zé­sé­be kez­dett egy be nem lát­ha­tó, jel­ző­táb­lá­val is elő­jel­zett buk­ka­nó­ban. A záró­vo­na­lat is átlép­te, és a szá­má­ra elő­írt maxi­mum 70 km/h helyett 110-120 km/h sebes­ség­gel ment. Az elő­zés után nem tért vissza a for­gal­mi sáv­já­ba, hanem a bal olda­li sáv­ban maradt és a buk­ka­nó tete­jén vette észre a vele szem­ben sza­bá­lyo­san érke­ző sze­mély­gép­ko­csit, mely­ben ket­ten utaz­tak. Mind­két jármű vész­fé­ke­zett, azon­ban az ütkö­zést nem tud­ták elke­rül­ni. A vét­len autó sofőr­je és utasa az ütkö­zés­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, hogy a hely­szí­nen elhuny­tak. Az ütkö­zés után a vét­len gép­ko­csi kigyulladt.

A bal­eset­ben a vád­lott által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi utasa is nyolc napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lést szenvedett.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt az elbí­rá­lás­ra ille­té­kes Pápai Járásbíróságnak.