Főoldal » Hírek » Vádemelés a kiskorú ismerősüket szexuálisan bántalmazó fiatalkorúak ellen - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­nek súlyo­sab­ban minő­sü­lő esete, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, és gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség három fia­tal­ko­rú­val szem­ben, akik a bűn­cse­lek­ményt maga­te­he­tet­len álla­pot­ban lévő kis­ko­rú isme­rő­sük sérel­mé­re követ­ték el 2020 novem­be­ré­ben az egyik Veszp­rém megyei településen.

A vád­irat sze­rint a fia­ta­lok élve a lehe­tő­ség­gel, hogy a sér­tett édes­any­ja dol­go­zik, s ezért a kamasz­lány egye­dül, fel­ügye­let nél­kül van ott­hon, az esti órák­ban a lány laká­sán össze­jöt­tek, s ott sze­szes italt fogyasz­tot­tak. A sér­tett az alko­hol­tól maga­te­he­tet­len álla­pot­ba került.

A falu­be­li fiúk, akik­kel a lány már koráb­ban is barát­ko­zott, vissza­él­tek a hely­zet­tel, és az ittas­sá­ga miatt öntu­dat­lan, véde­ke­zés­re kép­te­len sér­tet­tet egy, a ház köze­lé­ben lévő elha­gyott, romos épü­let­be vit­ték, ott levet­kőz­tet­ték, majd mind­hár­man sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­ták, mely ellen a lány öntu­dat­lan­sá­gá­ban is tiltakozott. 

Annak érde­ké­ben, hogy a hideg miatt is panasz­ko­dó sér­tet­tet ne lehes­sen hal­la­ni, az egyik vád­lott a társa fel­szó­lí­tá­sá­ra a sér­tett szá­ját és orrát egy kabát ujjá­val leszo­rí­tot­ta. Ez alkal­mas volt arra, hogy a sér­tett leve­gő­vé­te­lét aka­dá­lyoz­za, és élet­ve­szé­lyes álla­po­tot idéz­zen elő nála, miként alkal­mas volt az élet­ve­szé­lyes álla­pot elő­idé­zé­sé­re az is, ha a sér­tett hiá­nyos ruhá­zat­ban marad a fagy­pont körü­li hideg­ben, melyet csak az édes­any­ja érke­zé­se aka­dá­lyo­zott meg.

A vád­lot­tak a tör­tén­tek­ről fény­kép és vide­ó­fel­vé­te­le­ket készí­tet­tek, így gyer­mek­por­nog­rá­fia miatt is felel­ni­ük kell.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban mind­há­rom elkö­ve­tő­vel szem­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint vég­le­ges hatállyal mind­azon fog­lal­ko­zás vagy egyéb tevé­keny­ség gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő vég­le­ges hatá­lyú eltil­tá­su­kat indít­vá­nyoz­ta, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­nék, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban állnának.