Főoldal » Hírek » Vádemelés a korrupció útján szerzett pályázati támogatások ügyében- videóval – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 54 sze­mély ellen – 25 jogi sze­mély érin­tett­sé­gé­vel – emelt vádat veze­tő beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mély által az elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Buda­pest Kör­nyé­ki Törvényszéken. 

Az ügy­ben 108 euró­pai uniós for­rás­ból finan­szí­ro­zott – főként a Gaz­da­ság­fej­lesz­té­si és Inno­vá­ci­ós Ope­ra­tív Prog­ram kere­té­ben kiírt – pályá­zat, vala­mint továb­bi 8 hazai for­rá­sú – az Egész­ség­ügyi Támo­ga­tá­si Prog­ram kere­té­ben benyúj­tott – pályá­zat érin­tett. A benyúj­tott kérel­mek­kel igé­nyelt támo­ga­tás össz­ér­té­ke meg­ha­lad­ja a 25 mil­li­árd forintot.

A vád­irat sze­rint egy hiva­ta­los sze­mély jól szer­ve­zett kor­rup­ci­ós háló­za­tot épí­tett ki, amely­ben szé­les kör­ben tar­tott kap­cso­la­tot pro­jekt­me­ne­dzse­rek­kel és pályá­zó cégek veze­tő­i­vel. A rend­szer lénye­ge sze­rint ezen sze­mély, az álta­la kép­vi­selt hiva­ta­los sze­mé­lyi kör köz­re­mű­kö­dé­sé­vel mil­li­ós össze­ge­kért cse­ré­be elin­téz­te a pályá­za­tok nyer­tes­sé­gét, az ellen­őr­zé­sek cégek szá­má­ra ked­ve­ző lefoly­ta­tá­sát, vala­mint a pályá­za­tok­kal kap­cso­la­tos kérel­mek pozi­tív elbírálását.

A nyo­mo­zás­ban a főügyész­ség több mint 300 pályá­za­tot vizs­gált meg, 50 hely­szí­nen tar­tott kuta­tást és 600-nál is több bűn­je­let fog­lalt le. Az ügy­ben 100.000 oldalt meg­ha­la­dó nyo­mo­za­ti irat kelet­ke­zett. A vád­irat közel 400 oldalas.

Vád­ira­tá­ban a főügyész­ség a 12 hiva­ta­los sze­méllyel szem­ben letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés, több mil­lió forin­tos pénz­bün­te­tés és a köz­tiszt­vi­se­lői fog­lal­ko­zás­tól tör­té­nő vég­le­ges eltil­tás, míg az érin­tett cégek­kel szem­ben pénz­bír­ság kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A kor­rup­ci­ós szer­ve­zet első embe­re által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek 5-től 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dők. Arra az eset­re, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri, a főügyész­ség 10 év bör­tön­bün­te­tést indítványozott.

A hiva­ta­los sze­mé­lye­ket érin­tő­en a vád­irat­ban a főügyész­ség közel 1 mil­li­árd forint kor­rup­ci­ó­ból szár­ma­zó vagyon elkob­zá­sá­ra is indít­ványt tett. Vagyon­el­kob­zás biz­to­sí­tá­sa cél­já­ból a ter­hel­tek­től és hoz­zá­tar­to­zó­ik­tól lefog­la­lás­ra és zár alá vétel­re kerül­tek mind­azon – az átvett vesz­te­ge­té­si pénzt is meg­ha­la­dó – vagyon­ele­mek, ame­lyek nem áll­tak arány­ban az iga­zol­ha­tó jöve­del­mi viszonyaikkal.

Az eljá­rás során a gya­nú­sí­tot­tak közül töb­ben is fel­tá­ró jel­le­gű beis­me­rő val­lo­mást tettek.

Az ügy­ben leg­utóbb kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/ujabb-gyanusitottak-a-korrupcio-utjan-szerezett-palyazati-tamogatasok-ugyeben-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/ 

A vide­ón a kor­rup­ci­ós pénz útja látható.