Főoldal » Archív » Vádemelés a korrupciós bűncselekménnyel gyanúsított községi polgármester ellen

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség veze­tő beosz­tá­sú sze­mély által az elő­nyért hiva­ta­li hely­ze­té­vel egyéb­ként vissza­él­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Mis­kol­ci Tör­vény­szé­ken a pol­gár­mes­ter­rel szemben.

A vád­irat sze­rint egy kül­föl­di állam­pol­gár borá­sza­ti üze­met kívánt léte­sí­te­ni egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei községben.

2016 tava­szán a beru­há­zó – még az ingat­lan meg­vá­sár­lá­sát meg­elő­ző­en – fel­ke­res­te a tele­pü­lés pol­gár­mes­te­rét, aki támo­ga­tá­sá­ról biz­to­sí­tot­ta a ter­ve­zett fej­lesz­tést, de azt kérte, hogy a kivi­te­le­zés­sel a nevelt fia által veze­tett céget bíz­zák meg.

Az épí­té­sze­ti kivi­te­le­zés­sel meg­bí­zott más cég 2016 augusz­tu­sá­ban meg­kezd­te a mun­ká­la­to­kat, ame­lye­ket a vád­lott – a szük­sé­ges enge­dé­lyek meg­lé­te elle­né­re – a hely­szí­nen sze­mé­lye­sen leál­lí­tott, az ott dol­go­zó mun­ká­so­kat pedig elza­var­ta, vala­mint tele­fo­non beje­len­tést tett a helyi rend­őr­őrs veze­tő­jé­nél azzal a valót­lan állí­tás­sal, hogy a hely­szí­nen dol­go­zó mun­ká­sok őt megtámadták.

Ezt köve­tő­en a vád­lott a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal­ban meg­je­le­nő beru­há­zó­val közöl­te, hogy a tele­pü­lé­sen az ő enge­dé­lye nél­kül semmi nem épül­het, és kizá­ró­lag isme­rős cég­gel haj­lan­dó együtt­mű­köd­ni. Utalt arra is, hogy a ter­ve­zett beru­há­zás nem fog meg­va­ló­sul­ni, ha a meg­bí­zott kivi­te­le­zőt nem cse­ré­lik le.

Az ügyész­ség a minő­sí­tett vesz­te­ge­tés bűn­tet­tén túl, hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­té­vel és bün­te­tő­el­já­rás alap­já­ul szol­gá­ló ható­ság fél­re­ve­ze­té­sé­nek vét­sé­gé­vel is vádol­ja a pol­gár­mes­tert. A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek - a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel - akár 12 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel is büntethetőek.

A 2018. júli­us 01. nap­já­tól hatá­lyos bün­te­tő­el­já­rá­si sza­bá­lyok alap­ján az ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a nyo­mo­zás során taga­dás­ban lévő vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, a bíró­ság hal­ma­za­ti bün­te­té­sül ítél­je 5 év bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re és 1 mil­lió forint pénzbüntetésre.