Főoldal » Archív » Vádemelés a kötelességüket súlyosan megszegő betegszállítókkal szemben

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a segít­ség­nyúj­tás­ra egyéb­ként is köte­les sze­mély által elkö­ve­tett segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a két beteg­szál­lí­tót, akik nem nyúj­tot­tak a mun­ka­kö­rük­ben szá­muk­ra köte­le­ző­en elő­írt segít­sé­get egy, az álta­luk vég­zett beteg­szál­lí­tás során meg­sé­rült, moz­gás­kor­lá­to­zott, idős asszonynak.

A vád­lot­tak egyi­ke gép­ko­csi­ve­ze­tő­ként, a mási­kuk beteg­kí­sé­rő­ként állt egy beteg­szál­lí­tó szol­gá­lat alkal­ma­zá­sá­ban. 2017 feb­ru­ár­já­ban egy erre a célra kiala­kí­tott gép­ko­csi­val az egri kór­ház­ból egy köze­li tele­pü­lé­sen talál­ha­tó idő­sek ott­ho­ná­ba szál­lí­tot­ták a 87 éves sér­tet­tet, akit toló­szé­ké­ben emel­tek a jár­mű­be, majd magát a szé­ket rög­zí­tet­ték az ott végig­fu­tó veze­tő sínbe. Uta­sok szá­má­ra ilyen eset­ben is köte­le­ző a biz­ton­sá­gi öv hasz­ná­la­ta, azon­ban az – isme­ret­len okból – nem volt becsa­tol­va akkor, ami­kor az út során a jármű egy ízben hir­te­len erő­sen féke­zett. A sér­tett emi­att kiesett a toló­szék­ből és a pla­tó­ra zuhant, ahol han­go­san segít­sé­gért kiál­tott. A vád­lot­tak erre meg­áll­tak, és vissza­ül­tet­ték a nénit a szé­ké­be, bekap­csol­ták a biz­ton­sá­gi övét, de azután mit sem törőd­ve azzal, hogy erős fáj­dal­mak­ról panasz­ko­dik, foly­tat­ták az utat az idő­sek ott­ho­ná­ig. Cél­juk­hoz érve anél­kül, hogy a segít­ség­nyúj­tás iránt - leg­alább akkor - bár­mi­lyen for­má­ban intéz­ked­tek volna, átad­ták bete­gü­ket az ott dol­go­zó nővé­rek­nek, majd elhaj­tot­tak az intézményből.

Végül az ott­hon­ban dol­go­zók hív­tak men­tőt a sér­tett­hez, aki - mint utóbb kide­rült - az esés követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sze­mé­rem­csont törést szenvedett.

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság mind­ket­tő­jü­ket hatá­ro­zott időre tilt­sa el a beteg­kí­sé­rő foglalkozástól.