Főoldal » Archív » Vádemelés a közlekedési táblát ittasan kiszedő férfi ellen Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt vádat emelt egy 29 éves férfi ellen, aki 2018. októ­ber 13-án haj­nal­ban Tisza­kécs­kén ittas álla­pot­ban kiemelt egy köz­le­ke­dé­si jel­ző­táb­lát a helyé­ről, majd a föld­re dobta, ami­vel mások éle­tét, testi épsé­gét veszélyeztette.

A 29 éves vád­lott 2018. októ­ber 13-án, haj­na­li 2.00 óra körü­li idő­ben Tisza­kécs­kén, az utcán sétált. Magán­éle­ti prob­lé­mái vol­tak és emi­att ittas volt.

Az egyik keresz­te­ző­dés­ben a vád­lott meg­lá­tott egy „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző!” köz­úti jel­ző­táb­lát, amit állag­sé­re­lem nél­kül kiemelt a helyé­ről és az úttest­re dobta. Ezután a táb­lát az útpad­kán hagy­ta és távo­zott a helyszínről.

A vád­lott e szán­dé­kos cse­lek­mé­nyé­vel sze­mé­lyi sérü­lést nem oko­zott, ugyan­ak­kor az útke­resz­te­ző­dés­ben a for­gal­mi ren­det meg­ha­tá­ro­zó köz­úti jel­zés eltá­vo­lí­tá­sá­val más vagy mások éle­tét, testi épsé­gét veszélyeztette.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat az ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tet­tel vádol­ja és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.