Főoldal » Archív » Vádemelés a lányával erőszakoskodó férfi ellen

A Tolna Megyei Főügyész­ség tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat.

A most 42 éves, jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi a saját lányát 11 éves korá­tól kezd­ve csak­nem három éven keresz­tül rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta sze­xu­á­li­san. A kis­ko­rú sér­tet­tet álta­lá­ban akkor zak­lat­ta, ami­kor a több műszak­ban dol­go­zó, sok­szor túl­órá­zó házas­tár­sa és a nevelt fia sem tar­tóz­ko­dott ott­hon. A vád­lot­tól fél­tek a csa­lád­tag­jai, emi­att és a fenye­ge­té­sek miatt a sér­tett nem mert a tör­tén­tek­ről beszá­mol­ni a környezetének.

A vád­lott a sér­tet­tet és test­vé­rét is gyak­ran indok nél­kül, mint­egy fegyel­me­zé­si cél­lal is bán­tal­maz­ta, őket szi­go­rú­an ellenőrizte.

A vád­lott koráb­ban vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt állt bíró­ság előtt. Vele szem­ben az ügyész­ség hal­ma­za­ti bün­te­té­sül fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tá­sát, vala­mint a sér­tett vonat­ko­zá­sá­ban a szü­lői fel­ügye­le­ti jogá­nak meg­szün­te­té­sét indít­vá­nyoz­ta a Szek­szár­di Tör­vény­szék­nél. Emel­lett indít­ványt tett a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak fenn­tar­tá­sá­ra az ügy­dön­tő hatá­ro­zat kihirdetéséig.