Főoldal » Hírek » Lopni utaztak Szlovéniába - FOTÓKKAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik bérelt autó­val azért men­tek Szlo­vé­ni­á­ba, hogy ott lopjanak.

Magyar­or­szág Leg­főbb Ügyész­sé­ge a bün­te­tő­el­já­rást 2019-ben vette át a Szlo­vén Köz­tár­sa­ság Igaz­ság­ügyi Minisztériumától.

A vád­irat sze­rint egy kecs­ke­mé­ti és egy esz­ter­go­mi férfi bérelt gép­ko­csi­val azért men­tek Szlo­vé­ni­á­ba, hogy ott lop­ja­nak. A két férfi 2018. júli­us 14-én 11 óra 30 perc és 12 óra között a Bovec város köze­lé­ben lévő Kluže erőd mel­lett par­kol­tak, ahol az oszt­rák sér­tett is. Az oszt­rák sér­tett és utasa érté­ke­i­ket az autó­ban hagy­ták, gya­lo­go­san men­tek a köze­li erőd­höz, miköz­ben az autó egyik abla­kát nyit­va hagyták. 

Az egyik elkö­ve­tő a nyit­va hagyott abla­kon keresz­tül az autó­ból kivet­te és eltu­laj­do­ní­tot­ta az oszt­rák sér­tett útle­ve­lét, az egész­ség­ügyi kár­tyá­ját, a bank­kár­tyá­ját, a pénz­tár­cá­ját a benne lévő kész­pénz­zel, vala­mint a gép­jár­mű uta­sá­nak bank­kár­tyá­ját és hitelkártyáját.

A másik elkö­ve­tő figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta társa cse­lek­mé­nyét. Az oko­zott kár az oszt­rák sér­tett vonat­ko­zá­sá­ban forint­ba átszá­mít­va össze­sen 77.180 forint. A tol­vaj férfi 25.000 forin­tot fize­tett a tár­sá­nak a fuva­rért és a figyelésért.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a tizen­két­szer bün­te­tett több­szö­rös vissza­eső fér­fit és a két­szer bün­te­tett külö­nös vissza­eső fér­fit az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra, továb­bá a tet­tes fér­fit 52.180 forint, míg a bűn­se­géd fér­fit 25.000 forint vagyon­el­kob­zás­ra ítélje.