Főoldal » Archív » Vádemelés a magát motorozás közben mutogató férfival szemben

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a mind­szen­ti fér­fi­val szem­ben, aki idén júni­us­ban három nő előtt is sze­mé­rem­sér­tő módon muto­gat­ta magát Hódmezővásárhelyen.

A vád­irat sze­rint a férfi idén júni­us 13-án kora dél­után egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi tanya­be­já­ró­ban tar­tóz­kod­va ész­re­vet­te a tőle mint­egy 40 méter­re dol­go­zó sér­tet­tet, aki előtt a nad­rág­ját boká­ig letol­ta, a póló­ját fel­húz­ta és önki­elé­gí­tést végzett.

Ezt köve­tő­en mint­egy 10 nap múlva éjjel, Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen a vád­lott  ismét motor­ke­rék­pár­ral köz­le­ke­dett. Egy bicik­li­ző nő mellé haj­tott és a moto­ron ülve nad­rág­já­ba a nemi vágyá­nak kielé­gí­té­se cél­já­ból benyúlt. A vád­lott mind­eköz­ben a sér­tett felé irá­nyu­ló kije­len­té­se­ket is tett. A vád­irat sze­rint a vád­lott más­nap éjjel Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen ugyan­azt a sér­tet­tet meg­lát­va cse­lek­mé­nyét meg­is­mé­tel­te, majd har­mad­nap éjjel ismé­tel­ten követ­te motor­já­val a kerék­pá­ro­zó sér­tet­tet és a vád­be­li cse­lek­mé­nyét újra elkövette.

A vád­irat sze­rint a férfi még egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi nőt köve­tett 2017. júli­us 22. és 24. nap­ja­in éjjel. Mind­két alka­lom­mal a kerék­pár­ral köz­le­ke­dő sér­tett köze­lé­be haj­tott, felé irá­nyu­ló kije­len­té­se­ket tett és moto­ro­zás köz­ben önki­elé­gí­tést végzett.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat 3 rend­be­li sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.