Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a marihuánával kereskedő észak-hevesi drogdílerekkel szemben

A Heves Megyei Főügyész­ség hat fér­fi­val szem­ben emelt vádat, akik része­sei vol­tak annak a kábí­tó­sze­rek keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zó helyi háló­zat­nak, amely több kiló­nyi mari­hu­á­na adás­vé­te­lé­ben vett részt.

Az ügy egyik vád­lott­ja 2017 novem­be­ré­ben talál­ko­zott egy fér­fi­vel, aki nagyobb mennyi­ség­ben vásá­rolt volna tőle kábí­tó­szert, első­sor­ban delta-9-THC ható­anyag tar­tal­mú mari­hu­á­nát. Mivel a fia­tal­em­ber nem ren­del­ke­zett ele­gen­dő anyag­gal, fel­vet­te a kap­cso­la­tot négy későb­bi vád­lott tár­sá­val, akik - egy továb­bi vád­lott köz­re­mű­kö­dé­sé­vel - vál­lal­ták, hogy meg­szer­zik szá­má­ra azt a jelen­tős mennyi­sé­gű dro­got, amit a vevő meg­ren­delt. A vád­lot­tak abban álla­pod­tak meg, hogy a kábí­tó­szer érté­ke­sí­tést köve­tő­en vala­mennyi­en a köz­re­mű­kö­dé­sük ará­nyá­ban része­sül­nek majd az eladás­ból szár­ma­zó bevételből.

A vád­lot­tak elő­ször novem­ber ele­jén szál­lí­tot­tak a vevő szá­má­ra csak­nem fél kiló­nyi mari­hu­á­nát, ami­nek átadá­sá­ra egy egri áru­ház par­ko­ló­já­ban került sor. Itt a vevő hely­ben kifi­zet­te a kial­ku­dott 600.000 Ft vétel­árat, melyet szál­lí­tói elosz­tot­tak egy­más között. Ezt köve­tő­en novem­ber végén újabb egy kilo­gramm, majd decem­ber­ben továb­bi 800 gramm mari­hu­á­na átadá­sá­ra került sor, ami­ért a vevő kész­pénz­ben egy­mil­lió forint felet­ti össze­get fizetett.

Az eladott, össze­sen több mint két kilo­gramm súlyú, és két­mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó érté­kű kábí­tó­szert a nyo­mo­zó ható­ság lefoglalta.

A Heves Megyei Főügyész­ség a vád­lot­ta­kat kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel illet­ve kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban az elkö­ve­tők­kel szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vagyon­el­kob­zás­ra, vala­mint a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tás­ra tett indít­ványt. Emel­lett indít­vá­nyoz­ta a lefog­lalt jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer elkob­zá­sát, vala­mint azt is, hogy a bíró­ság köte­lez­ze a vád­lot­ta­kat a 4.759.033 Ft össze­gű bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.