Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a menetíró készülék szabálytalan használata miatt

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge és közokirat-hamisítás elő­ké­szü­le­té­nek vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy sofőr­rel szem­ben, aki a teher­gép­ko­csi digi­tá­lis menet­író készü­lé­ké­be más nevé­re szóló gép­jár­mű­ve­ze­tő kár­tyát helye­zett be, majd a vezetési- és pihe­nő­ide­jét ellen­őr­ző pénz­ügy­őrök­nek hamis tevé­keny­ség­iga­zo­ló lapot adott át. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a nem­zet­kö­zi áru­fu­va­ro­zást végző cég sofőr­je­ként dol­go­zó férfi a lábat­la­ni telep­hely­ről indu­lás előtt 2018. május 21-én az álta­la veze­tett teher­gép­ko­csi digi­tá­lis menet­író készü­lé­ké­be a saját nevé­re szóló gép­jár­mű­ve­ze­tői kár­tyá­ja helyett jog­ta­la­nul behe­lye­zett egy más nevé­re kiál­lí­tott gép­jár­mű­ve­ze­tői kártyát.

A vád­lott az álta­la veze­tett jár­mű­sze­rel­vénnyel az 1-es számú főút almás­fű­zi­tői terü­le­tén köz­le­ke­dett, ami­kor pénz­ügy­őrök a veze­té­si és pihe­nő­ide­jét ellenőrizték.

Az ellen­őr­zés során a vád­lott a menet­író készü­lék­kel tevé­keny­ség­iga­zo­ló lapot nyom­ta­tott ki, majd azt átad­ta a pénz­ügy­őrök­nek, akik már a hely­szí­nen meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a tevé­keny­ség­iga­zo­ló lap hamis ada­to­kat tartalmaz.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság bün­te­tő­vég­zés­ben, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel pénz­bün­te­tést szab­jon ki.