Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a mezőcsáti rabló testvérpár ellen

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt az ellen a test­vér­pár ellen, akik 2019. janu­ár 10-én közös ita­lo­zást köve­tő­en, erő­szak­kal vet­ték el egy férfi pén­zét és egyéb érté­ke­it Mezőcsáton.

Mint arról a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség koráb­ban a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­se kap­csán már beszá­molt, a vád­lot­tak a fenti napon, a dél­utá­ni órák­ban együtt ita­loz­tak a sér­tet­tel egy mező­csá­ti kocs­má­ban. A vád­lot­tak­nak fel­tűnt, hogy a sér­tett­nél nagyobb össze­gű kész­pénz van, ugyan­is a férfi a kocs­má­ban tar­tóz­ko­dó ven­dé­gek­nek, - így a vád­lot­tak­nak is - több italt fize­tett. A test­vér­pár elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zik a sér­tett érté­ke­it, ezért mikor a férfi távo­zott a kocs­má­ból követ­ni kezd­ték. Mikor utol­ér­ték az utcán leszó­lí­tot­ták, egyi­kük ököl­lel a fején meg­ütöt­te, és ezt köve­tő­en a föld­re került sér­tet­tet mind­ket­ten több­ször meg­ütöt­ték és meg­rúg­ták. A vád­lot­tak ezután a bán­tal­ma­zás­tól esz­mé­let­len álla­pot­ba került sér­tet­től elvet­ték a pénz­tár­cá­ját - az abban lévő 30.000 forint­tal, sze­mély­azo­no­sí­tó ira­ta­i­val és bankkártyájával- vala­mint a mobil­te­le­fon­ját, és a hely­színt elhagy­va lakó­he­lyük­re távoztak.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A nyo­mo­zó ható­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után a vád­lot­tak lakó­he­lyén elvég­zett kuta­tás során a sér­tet­től elvett pénz­tár­cát, ira­to­kat és pénz egy részét megtalálta.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő két fér­fit társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel és készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz­zel vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja és elő­éle­tük­re figye­lem­mel, egyi­kük­kel szem­ben fegy­ház, míg mási­kuk­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés, továb­bá mind­ket­tő­jük­kel szem­ben köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra és vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járásbíróságon.

A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­ről kiadott koráb­bi ügyész­ség köz­le­mény az aláb­bi olda­lon tekint­he­tő meg:

https://ugyeszseg.hu/ivocimborajat-rabolta-ki-a-mezocsati-testverpar/