Főoldal » Archív » Vádemelés a montenegrói kábítószercsempésszel szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a mon­te­neg­rói fér­fi­val szem­ben, aki tavaly már­ci­us­ban pró­bált meg közel 17 kg mari­hu­á­nát Magyar­or­szág terü­le­té­re csempészni.

A vád­irat sze­rint a férfi 2018. már­ci­us 7-én a kora esti órák­ban jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re egy mon­te­neg­rói honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi uta­sa­ként. A gép­jár­mű a vád­lott tulaj­do­nát képez­te, azon­ban annak veze­té­sé­re a vád­lott fel­kér­te alkal­mi isme­rő­sét. A gép­ko­csi­ban a jobb olda­li első és hátsó láb­tér, vala­mint a bal olda­li hátsó láb­tér alatt a gyá­ri­lag kiala­kí­tott belső pado­za­tot meg­emel­ték és így lét­re­hoz­tak mint­egy 80 liter tér­fo­ga­tú üre­get, amely­ben 31 cso­mag, közel 17 kg töme­gű növé­nyi ágvég­ző­dést rej­tet­tek el. A gép­ko­csit veze­tő alkal­mi isme­rős­nek nem volt tudo­má­sa arról, hogy az autó­val mari­hu­á­nát szál­lí­ta­nak Magyar­or­szág területére.

A vád­lott által becsem­pész­ni szán­dé­ko­zott mari­hu­á­na tisz­ta ható­anyag­tar­tal­ma a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát meg­ha­lad­ta, annak mint­egy 1,7-szerese.

A főügyész­ség a vád­lot­tat külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.