Főoldal » Hírek » Vádemelés a mórahalmi balesetben elhunyt illegális határátlépőket csempésző férfi társával szemben - rendőrségi fotókkal - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki tár­sá­val együtt 9 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött közre, akik közül hatan a sofőr­rel együtt köz­úti bal­eset­ben huny­tak el.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és barát­ja 2021. decem­ber 13-án, éjjel, Ásott­ha­lom kül­te­rü­le­tén fel­vet­tek gép­jár­mű­vük­be 9 kül­föl­dit, aki­ket isme­ret­len sze­mé­lyek jut­tat­tak át ille­gá­li­san Magyar­or­szág terü­le­té­re. A vád­lott társa által veze­tett autó­val ezután Auszt­ria irá­nyá­ba indul­tak, de rövid­del ezt köve­tő­en a rend­őrök iga­zol­tat­ni kíván­ták őket, azon­ban a meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zés elle­né­re nem áll­tak meg, hanem nagy sebes­ség­gel tovább haj­tot­tak. Móra­ha­lom bel­te­rü­le­té­re érve, éjfélt köz­vet­len meg­elő­ző­en a vád­lott társa elve­szí­tet­te a gép­ko­csi felett az ural­mát, és az útpad­ká­ra fel­hajt­va egy ház­nak ütkö­zött. A bal­eset követ­kez­té­ben a sofőr és hat ille­gá­lis határ­át­lé­pő a hely­szí­nen éle­tét veszí­tet­te, míg a vád­lott és továb­bi három utas súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség társ­tet­tes­ség­ben, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni. Az ügyész­ség mér­té­kes indít­vá­nyá­ban öt év bör­tön­bün­te­tés és tíz év kiuta­sí­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­ira­tá­ban arra az eset­re, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­gét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról.

Az üggyel kap­cso­lat­ban koráb­ban, a rend­őr­ség által kiadott kép­fel­vé­te­lek itt érhe­tők el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/heten-vesztettek-eletuket-morahalomnal#1