Főoldal » Archív » Vádemelés a munkahelyi tolvajjal szemben

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­le bűn­tet­té­nek továb­bá több­rend­be­li lopás vét­sé­gé­nek elkö­ve­té­se miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, aki a mun­ka­he­lyén lopta meg a sér­tet­te­ket, az egyi­kük­től elvett indí­tó­kulcs hasz­ná­la­tá­val pedig egy sze­mély­gép­ko­csit is jog­ta­la­nul veze­tett.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi 2018. janu­ár 6-án Ácson meg­lá­to­gat­ta régi isme­rő­sét. A lakás­ban egy őri­zet­le­nül hagyott tás­ká­ból egy pénz­tár­cát lopott, amely­ben kész­pénz, sze­mé­lyes ira­tok és bank­kár­tya volt. A vád­lott egy busz­meg­ál­ló­ba érve nézte át a pénz­tár­ca tar­tal­mát, a kész­pénzt még aznap elköl­töt­te, a pénz­tár­cát, az ira­to­kat és a bank­kár­tyát pedig eléget­te.

Az elkö­ve­tő 2018. júli­us 13-án egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ácsi telep­he­lyén dol­go­zott, 18.40 óra­kor rosszul­lé­tet szín­lelt, enge­délyt kért a cso­port­ve­ze­tő­jé­től, hogy haza­men­jen. A férfi ekkor az öltö­ző helyi­ség­be ment, és onnan tíz sér­tett öltö­ző­szek­ré­nyé­ből tulaj­do­ní­tott el kész­pénzt, kar­órát, már­kás cipőt, rövid­nad­rá­got, nap­szem­üve­get. Az egyik szek­rény­ből magá­hoz vette a sér­tett gép­ko­csi­já­nak indí­tó­kul­csát és irat­tár­cá­ját  a benne lévő köz­ok­ira­tok­kal, bank­kár­tyá­val.

A férfi az eltu­laj­do­ní­tott rövid­nad­rá­got, cipőt, és nap­szem­üve­get magá­ra vette, majd az éjfélt köve­tő­en 1 óra­kor a por­tán keresz­tül távo­zott. A cég par­ko­ló­já­ból az egyik szek­rény­ből elvett indí­tó­kulccsal elvit­te a sér­tett sze­mély­gép­ko­csi­ját, azzal Nagy­ig­mánd, Bábol­na érin­té­sé­vel Ács-Jegespusztára haj­tott. A vád­lott haj­na­li 2 óra­kor két barát­ját vette fel a gép­ko­csi­ba, majd a gép­jár­mű­vet Bana érin­té­sé­vel Győr­be vezet­te, itt a Rába- par­ton állí­tot­ta le, ahol a vád­lot­tat rend­őr­jár­őr intéz­ke­dés alá vonta.

A vád­lott ezt köve­tő­en 2019. feb­ru­ár 12-én egy másik gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ácsi telep­he­lyén jelent meg alkal­mi mun­ka­vég­zés cél­já­ból. Itt bement átöl­töz­ni a férfi öltö­ző­be, ahol ész­re­vet­te, hogy az egyik öltö­ző­szek­rény ajta­ján lévő lakat­ban benne maradt a kul­csa. A vád­lott ekkor az öltö­ző­szek­rényt átku­tat­ta, innen 244.000,-Ft kész­pénzt és egy pénz­tár­cát tulaj­do­ní­tott el. A sér­tett a lopást a dél­előt­ti órák­ban ész­lel­te, rend­őri segít­sé­get kért, amely után ruhá­zat­át­vizs­gá­lás során az eltu­laj­do­ní­tott kész­pénzt a vád­lott­nál fel­lel­ték, így a sér­tett kára meg­té­rült.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, továb­bá 23.050,-Ft vagyon­el­kob­zás­ra, vala­mint a pol­gá­ri jogi igényt elő­ter­jesz­tő sér­tet­tek részé­re az oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re ítél­je.