Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a nagy nyereményt ígérő csaló ellen

Üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja a Kis­vár­dai Járá­si Ügyész­ség azt a helyi fér­fit, aki egy tény­le­ge­sen nem léte­ző, szlo­vá­ki­ai nye­re­mény­re hivat­ko­zás­sal kért a sér­tet­tek­től több tíz­mil­lió forin­tot, amit nem fize­tett vissza.

A vád­irat sze­rint a férfi 2012 máju­sá­ban sza­ba­dult bör­tön­bün­te­té­sé­ből, amit szin­tén csa­lá­sért kapott. Ezt köve­tő­en rend­sze­re­sen kijárt Szlo­vá­ki­á­ba, ahol sport­fo­ga­dá­so­kat kötött, de nagy nye­re­ményt nem ért el.

2014-ben a vád­lott meg­is­mer­ke­dett egy helyi lakos­sal, aki­nek azt hazud­ta, hogy Szlo­vá­ki­á­ban egy pon­to­san meg nem hatá­ro­zott össze­gű nagy nye­re­ményt ért el sport­fo­ga­dá­son, ami­nek a lehí­vá­sá­hoz pénz­re van szük­sé­ge. A sér­tett­nek a vád­lott 92 mil­lió forin­tot ígért arra az eset­re, ha köl­csö­nök­kel segí­ti a nye­re­mény meg­szer­zé­sé­ben. 2017. máju­sá­ig a sér­tett több rész­let­ben össze­sen 26.100.000,- forin­tot adott át a vád­lott­nak, aki azt foga­dá­sok­ra és egyéb célok­ra költötte.

Egy másik hely­bé­li sér­tet­től 5 mil­lió forin­tot kért rész­le­tek­ben a vád­lott, neki 27 mil­lió forint vissza­fi­ze­té­sét ígér­te a nem léte­ző nye­re­mény­re hivat­ko­zás­sal. Egy továb­bi sér­tett 1,5 mil­lió forin­tot adott át a vád­lott­nak azért, hogy a kül­föl­di nye­re­mény­hez hoz­zá­jut­has­son, azon­ban a vád­lott ezt a pénzt is elköltötte.

Az ügyész­ség három rend­be­li csa­lás­sal vádol­ja a fér­fit, mely bűn­cse­lek­mé­nye­kért hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 2-12 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki.

Az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét taga­dó vád­lot­tat a bíró­ság ítél­je bör­tön­bün­te­tés­re és tilt­sa el a közügyektől.

A bün­te­tő­el­já­rás a Kis­vár­dai Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.