Főoldal » Hírek » Vádemelés a neten dohányt hirdető csaló ellen - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy, az elkö­ve­tés­kor 48 éves férfi ellen, aki az inter­ne­ten vágott dohányt ígért, de azt soha nem is akar­ta leszál­lí­ta­ni.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az elkö­ve­tés­kor 48 éves férfi 2014. janu­ár és 2016. már­ci­us között, több álne­vet hasz­nál­va, külön­bö­ző inter­ne­tes olda­la­kon hir­de­tett jó minő­sé­gű, olcsó vágott dohányt eladás­ra.

A sér­tet­tek a vád­lott szám­lá­já­ra utal­ták a dohány árát és a szál­lí­tá­si költ­sé­get. Az elkö­ve­tő azon­ban soha nem ren­del­ke­zett a dohány­ter­mé­kek­kel, kül­dött ugyan cso­ma­got a sér­tet­tek­nek, de abban műanyag palac­kok, szó­ró­la­pok, liszt, fűrész­por, még krump­li­héj is volt.

A vád­lott abban bízott, hogy mivel a jöve­dé­ki adó­kö­te­les dohány­ter­mé­ket ren­del­ni tör­vény­be ütkö­ző, a sér­tet­tek majd nem tesz­nek fel­je­len­tést. Több eset­ben a rek­la­má­ló sér­tet­te­ket az adó­ha­tó­ság­gal fenye­get­te, hogy a végén őket fog­ják meg­bír­sá­gol­ni jöve­dé­ki ter­mék­kel vissza­élés miatt.

Az elkö­ve­tő ezzel a mód­szer­rel ország­szer­te 79 sér­tet­tet csa­pott be, és több mint 1 mil­lió Ft kárt oko­zott.

A vád­lot­tat az ügyész­ség 79 rend­be­li csa­lás­sal vádol­ja, vele szem­ben négy és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó.

A nyo­mo­zást az ügy­ben a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.