Főoldal » Hírek » Vádemelés a „páncélos banda” néven elhíresült csapat ellen - rendőrségi videóval - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt hét sze­mély ellen, akik tíz hónap lefor­gá­sa alatt negy­ven hely­re tör­tek be és a zsák­má­nyuk meg­ha­lad­ta a negy­ven­hét­mil­lió forintot.

A vád­irat sze­rint a banda négy állan­dó tag­ból állt. Hoz­zá­juk kap­cso­ló­dott egy sze­mély, aki tanyá­ját búvó­hely­ként biz­to­sí­tot­ta, illet­ve egy férfi és egy nő akik egy-egy bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben vet­tek részt.

A banda a szin­te kizá­ró­lag cégek, vál­lal­ko­zá­sok telep­he­lye­it, illet­ve bolt­ja­it érin­tő betö­ré­se­ket ala­po­san elő­ké­szí­tet­te. Elő­ze­te­sen fel­mér­ték a buda­pes­ti, Pest, és Bács-Kiskun megyei cél­pon­tok kör­nye­ze­tét, a meg­kö­ze­lí­té­sét és a lehet­sé­ges mene­kü­lé­si útvo­na­la­kat is. Min­dig egy nagy tel­je­sít­mé­nyű, terep­já­rá­si képes­ség­gel is ren­del­ke­ző gép­ko­csit hasz­nál­tak, ami­vel adott eset­ben szán­tó­föl­dön vagy erdős részen is egér­utat tud­tak nyerni.

2019 decem­be­re és 2020 októ­be­re között negy­ven, jól szer­ve­zett betö­rést követ­tek el, túl­nyo­mó részé­ben ered­mé­nye­sen. A hely­szí­nek­ről kész­pénzt, éksze­re­ket, de érté­ke­sebb gépe­ket is szí­ve­sen vit­tek maguk­kal. A zsák­mány vál­to­zó képet muta­tott, alig ezer forint­tól közel tizen­két­mil­lió forin­tig is ter­jedt. Elő­sze­re­tet­tel pró­bál­ták fel­fe­szí­te­ni a hely­szí­ne­ken lévő pán­cél­szek­ré­nye­ket illet­ve pán­cél­ka­zet­tá­kat. Volt, hogy nem baj­lód­tak velük hely­ben, hanem egy­sze­rű­en maguk­kal vit­ték és később a búvó­he­lyü­kön nyi­tot­ták fel azokat. 

A nő kizá­ró­lag egy cse­lek­mény­hez kap­cso­ló­dott, akkor saját mun­kál­ta­tó­ja kárá­ra adott tip­pet a csa­pat­nak és ezért a zsák­mány negye­dét kapta utóbb.

Összes­sé­gé­ben a bő tíz hónap lefor­gá­sa alatt a banda közel negy­ven­nyolc­mil­lió forint­nyi érté­ket szer­zett meg a bűncselekményekkel.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség emelt vádat a sér­tet­tek szá­má­hoz, illet­ve az egyes cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­si érté­ké­hez iga­zo­dó bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopá­sok miatt. Emel­lett a búvó­he­lyet biz­to­sí­tó sze­mélyt bűn­pár­to­lás vét­sé­gé­vel is megvádolták.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó kép- és vide­ó­anyag az aláb­bi lin­ke­ken tekint­he­tő meg: 

https://youtu.be/ff5jUluWg3Y

https://youtu.be/EaJi1GdmZLY

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-nem-kicsit-szelesitettek#2