Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Vádemelés a púderrel és kristállyal kereskedő lánc tagjai ellen- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt vádat emelt négy fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik „púder” és „kris­tály” fan­tá­zia­ne­vű, por álla­gú új pszi­cho­ak­tív anyag­gal keres­ked­tek. Elő­for­dult, hogy az egyik díler nem csak pénz­zel, hanem gép­ko­csi­val vagy arany ékszer­rel fize­tett a beszállítónak.

A vád­irat sze­rint a tisza­vár­ko­nyi férfi – az ügy I. rendű vád­lott­ja – a 2019. októ­ber 28-án tör­tént elfo­gá­sá­ig, több mint egy éven keresz­tül „púder” és „kris­tály” fan­tá­zia­ne­vű, etil hep­ted­ront és etil-hexedront tar­tal­ma­zó új pszi­cho­ak­tív anya­got érté­ke­sí­tett 1.600 Ft/gramm áron a kecs­ke­mé­ti vád­lott tár­sá­nak. Az anya­gi haszon érde­ké­ben meg­vá­sá­rolt por elszál­lí­tá­sá­ban és tovább­ér­té­ke­sí­té­sé­ben a kecs­ke­mé­ti díler volt élet­tár­sa – az ügy női vád­lott­ja – is köz­re­mű­kö­dött. Ruhá­já­ba rejt­ve segí­tett a por elho­za­ta­lá­ban, továb­bá alkal­man­ként a vevő­ket is ő szol­gál­ta ki. Az így meg­vá­sá­rolt, majd műanyag tasa­kok­ba cso­ma­golt port Kecs­ke­mé­ten 2.500-3.000 Ft/gramm áron érté­ke­sí­tet­ték tovább. Egy alka­lom­mal a kecs­ke­mé­ti keres­ke­dő egy autót adott el beszál­lí­tó­já­nak, az I. rendű vád­lott­nak, aki­vel annak vétel­árát rész­ben „púder” átadá­sá­val szá­mol­ták el.

A kecs­ke­mé­ti viszont­el­adó egy másik alka­lom­mal a meg­vá­sá­rolt 600.000 Ft érté­kű fehér port az arany­lán­cá­val fizet­te ki a beszál­lí­tó­nak, aki ez alka­lom­mal aján­dé­kul egy ciga­ret­tás doboz­ban amfe­ta­min tar­tal­mú, sár­gás­fe­hér színű port is adott neki.

Az I. rendű vád­lott emel­lett egy másik kecs­ke­mé­ti díler­nek is eladott 770.000 Ft  érték­ben fehér port, aki azt tovább akar­ta érté­ke­sí­te­ni. Ebben azon­ban a Jász­ka­ra­je­nőn vég­re­haj­tott rend­őri ellen­őr­zés meg­aka­dá­lyoz­ta. A kecs­ke­mé­ti rend­őrök össze­han­golt akció kere­té­ben a tár­sa­ság három tag­ját őri­zet­be vet­ték és a kuta­tá­sok során elő­ke­rült új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat, vala­mint kábí­tó­szert lefoglalták.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­ta­kat új pszi­cho­ak­tív anyag­gal keres­ke­dés bűn­tet­té­vel, ezen felül hár­mó­ju­kat kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­gé­vel is vádol­ja és ezért vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Ügyük­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.