Főoldal » Archív » Vádemelés a rémhírterjesztővel szemben

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség rém­hír­ter­jesz­tés­sel vádol­ja azt a fér­fit, aki a Magyar­or­szág Kor­má­nya által kihir­de­tett veszély­hely­zet ide­jén zavar, illet­ve nyug­ta­lan­ság kel­té­sé­re alkal­mas valót­lan ténye­ket állí­tott, híresz­telt egy nyil­vá­nos közös­sé­gi oldalon.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. már­ci­us 20-tól saját közös­sé­gi olda­lá­nak idő­vo­na­lán olyan bejegy­zé­se­ket tett közzé, ame­lyek két­ség­be von­ják az új koro­na­ví­rus (COVID-19) világ­jár­vány léte­zé­sét, annak hát­rá­nyos egész­ség­ügyi követ­kez­mé­nye­it, illet­ve az intéz­ke­dé­sek oka­i­ról valót­lan állí­tá­so­kat tartalmaznak.

A vád­lott által tett bejegy­zé­sek alkal­ma­sak vol­tak arra, hogy aka­dá­lyoz­zák Magyar­or­szág Ország­gyű­lé­se és Kor­má­nya által beve­ze­tett jár­vány­ügyi intéz­ke­dé­sek eredményességét.

A bün­tet­len elő­éle­tű férfi cse­lek­mé­nye külön­le­ges jog­rend ide­jén elkö­ve­tett rém­hír­ter­jesz­tés­nek minő­sül, amit a tör­vény egy­től öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyeget.