Főoldal » Hírek » Vádemelés a rendőri intézkedés során, az egyik járőrt megharapó elkövetővel szemben - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be a Gödöl­lői Járás­bí­ró­ság­hoz, hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt azzal a kül­föl­di fér­fi­val szem­ben, aki - a vád sze­rint - tavaly augusz­tus­ban támadt rá a vele szem­ben intéz­ke­dő rendőrökre. 

A vád­irat sze­rint a kül­föl­di férfi ille­ték­te­le­nül mászott be egy Pest vár­me­gyei tele­pü­lé­sen talál­ha­tó ingat­lan udva­rá­ba, mely­ről beje­len­tés érke­zett a rend­őr­ség­re. A hely­szín­re érke­ző rend­őrök a fér­fit a garázs pad­ló­ján fekve talál­ták, ezért meg­kezd­ték az intézkedést.

A jár­őrök ango­lul is közöl­ték a fér­fi­val, hogy rend­őrök, mire az elkö­ve­tő futni kez­dett, és több­szö­ri fel­szó­lí­tás elle­né­re sem állt meg. Ami­kor utol­ér­ték, őt föld­re vit­ték és meg akar­ták bilin­csel­ni, azon­ban a férfi kisza­ba­dult a fogá­sá­ból, és a ház kerí­té­sé­re fel­lép­ve len­dü­let­ből meg­rúg­ta az egyik rend­őr vál­lát, ami kificamodott.

Ezután a másik rend­őr­jár­őr pap­ri­ka spray-t fújt a vád­lott­ra, így ismét föld­re tud­ták vinni, és újra meg­kezd­ték a bilin­cse­lést. A férfi ez idő alatt is végig ellen­állt, és ráha­ra­pott az egyik rend­őr könyö­ké­re, aki pró­bál­ta kirán­ta­ni a kar­ját a vád­lott fogai közül, de ezt a férfi nem enged­te. A hara­pás­sal oko­zott sérü­lés gyógy­tar­ta­ma meg­ha­lad­ta a nyolc napot.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát tart­sa fenn, ítél­je letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re, és tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.

Az ügy­ben kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/sikeresen-inditvanyozta-a-nyomozo-ugyeszseg-a-rendorokre-tamado-kulfoldi-ferfi-letartoztatasanak-meghosszabbitasat-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/