Főoldal » Hírek » Vádemelés a rendőrök ellen fegyvert használó embercsempészek és társaik ellen – rendőrségi videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt a rend­őrök­re 2022 novem­be­ré­ben az M5 autó­pá­lyán rálö­vő ember­csem­pé­szek és bűn­szer­ve­ze­ti tár­sa­ik ellen, fegy­ház­bün­te­tést és kiuta­sí­tást indít­vá­nyoz­va.

A vád­irat sze­rint a 6 vád­lott egy olyan bűn­szer­ve­zet tagja volt, amely embe­re­ket csem­pé­szett Nyugat-Európába, első­sor­ban Német­or­szág­ba. A több­szin­tű bűn­szer­ve­zet­ben elkü­lö­nül­tek a veze­tők, mások a mig­rán­so­kat szál­lí­tó sze­mé­lye­ket Német­or­szág­ban tobo­roz­ták válasz­tot­ták ki, továb­bi elkö­ve­tők besze­rez­ték a szál­lí­tás­hoz hasz­nált gép­jár­mű­ve­ket. Vol­tak, akik a mig­rán­sok tény­le­ge­sen szál­lí­tá­sa mel­lett un. elő­fu­tár­ként tevé­keny­ked­tek, vala­mint külön szin­tek szer­vez­ték a hatá­ron átju­tást és kísé­rést. A bűn­szer­ve­zet kiter­jedt Magyar­or­szág­ra, Szer­bi­á­ra, Német­or­szág­ra és Nor­vé­gi­á­ra.

2022 novem­be­ré­ben a vád­lot­tak egy Német­or­szág­ban fris­sen beszer­ve­zett 21 éves iraki férfi és 28 éves iraki társa, velük vál­tó­pár­ban 1 német és 1 török állam­pol­gár­sá­gú férfi mint szál­lí­tók, 2 továb­bi iraki férfi pedig eggyel maga­sabb szin­ten, un. elő­fu­tó­ként ter­vez­tek részt venni a bűn­szer­ve­zet­ben. Miu­tán besze­rez­tek egy kis­buszt, az egyik elő­fu­tó­ként tevé­keny­ke­dő vád­lott fel­hív­ta a szál­lí­tást végző tár­sai figyel­mét arra, hogy a jár­mű­ben elhe­lye­zett egy fegy­vert. Uta­sí­tot­ta őket, hogy ha össze­üt­kö­zés­be kerül­né­nek a rend­őrök­kel, akkor azt hasz­nál­ják, mivel a szál­lí­tást min­den körül­mé­nyek között végre kell haj­ta­ni.

2022. novem­ber 14-én, haj­nal­ban a 2 iraki szál­lí­tó a magyar-szerb határ­nál a kis­busszal fel­vett 21 szír ille­gá­lis határ­át­lé­pőt, akik több mint 25 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő össze­get fizet­tek az ember­csem­pé­szek­nek. A szál­lí­tó­kat a másik 2 iraki férfi elő­fu­tó­ként, külön gép­ko­csi­val kísér­te. Ezalatt a német és török fér­fi­ből álló vál­tó­pá­ros egy buda­pes­ti hotel­ben vára­ko­zott.

Az M5 autó­pá­lyán, Buda­pest­hez köze­led­ve a szál­lí­tók ész­lel­ték, hogy több rend­őr­sé­gi gép­jár­mű is fel­fi­gyelt rájuk, és üldö­ző­be vette őket. A kis­te­her­au­tó sofőr­je a mene­kü­lés során fel­gyor­sult, és hir­te­len sávo­kat vál­tott, ami foko­zot­tan meg­ter­hel­te a szál­lí­tott sze­mé­lye­ket. A csem­pé­szett szí­rek már eleve csak úgy fér­tek el a jár­mű­ben, hogy egy­má­son ültek a sötét­ben, miköz­ben alig kap­tak leve­gőt, mert a zárt rak­tér­ben sem ablak, sem szel­lőz­te­tés nem volt.

Az elő­fu­tók elhaj­tot­tak, egyi­kük azon­ban még fel­hív­ta a szál­lí­tó­kat, hogy ne áll­ja­nak meg, továb­bá köz­ve­tí­tet­te részük­re a bűn­szer­ve­zet Nor­vé­gi­á­ban tar­tóz­ko­dó veze­tő­jé­nek azt az uta­sí­tá­sát, hogy vegyék elő a gép­jár­mű­ben elrej­tett gáz-riasztó fegy­vert, és azt a mene­kü­lé­sük érde­ké­ben hasz­nál­ják. 

Az utas­ol­da­lon ülő 21 éves iraki férfi ennek ele­get téve több lövést adott le az őket üldö­ző rend­őrök irá­nyá­ba, majd a gép­jár­mű­vet a rak­tér­ben lévő szír állam­pol­gá­rok­kal együtt az M5-ös autó­pá­lya fővá­ro­si sza­ka­szán, a Nagy­kő­rö­si úti felül­já­rón hátra hagy­va a sofőr tár­sá­val együtt elme­ne­kül­tek. Őket még aznap reg­gel a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont beve­té­si egy­sé­ge elfog­ta egy köze­li erdős terü­le­ten.

A Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont műve­le­ti egy­sé­ge a dél­előt­ti órák­ban az M1-es autó­pá­lyán fel­tar­tóz­tat­ta és elfog­ta a mene­kü­lő elő­fu­tó­kat is, az álta­luk idő­köz­ben a hotel­ben fel­vett török és német állam­pol­gár tár­sa­ik­kal együtt. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 4 iraki fér­fi­val szem­ben bűn­szer­ve­zet­ben, vagyo­ni haszon­szer­zés végett, állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val, fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te, 2 tár­suk­kal szem­ben bűn­szer­ve­zet­ben rész­vé­tel bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­hez. A főügyész­ség a vád­irat­ban vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint annak meg­ál­la­pí­tá­sát, hogy a 4 iraki férfi ese­té­ben kizárt a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás, vala­mint azt, hogy őket vég­le­ge­sen, 2 tár­su­kat pedig hatá­ro­zott időre uta­sít­sa ki a bíró­ság Magyar­or­szág­ról.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott leg­fris­sebb, az elfo­gás­ról vide­ót és az ügy­höz kap­cso­ló­dó fotó­kat is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nyei itt érhe­tők el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lojetek-a-rendoroket

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtak-a-lovoldozo-embercsempeszeket-0

A hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt az eljá­rást – hatás­kö­ri sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel – a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség foly­tat­ja, az ennek kap­csán a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség által koráb­ban kiadott köz­le­mény itt olvas­ha­tó:

https://ugyeszseg.hu/gyanusitottkent-hallgatta-ki-a-nyomozo-ugyeszseg-a-rendorokre-lovo-kulfoldi-embercsempeszeket-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/