Főoldal » Archív » Vádemelés a rendőrségi bemutatón általános iskolások által működésbe hozott könnygázgránát miatt

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy rend­őr ellen a Győri Tör­vény­szék Kato­nai Tanácsánál.

2018 ápri­li­sá­ban a Készen­lé­ti Rend­őr­ség győri objek­tu­má­ban pálya­ori­en­tá­ció kere­té­ben meg­tar­tott fegy­ver­zet­tech­ni­kai bemu­ta­tón az egyik tanu­ló meg­szer­zett egy könny­gáz­grá­ná­tot, majd azt egy grá­nát­ve­tő­ben helyez­te el, ame­lyet  egy másik gyer­mek műkö­dés­be hozott.

A kilőtt könny­gáz­grá­nát mecha­ni­kai, illet­ve irri­tá­ló hatá­sa miatt 5 gyer­mek szen­ve­dett 8 napon belül gyó­gyu­ló könnyű testi sérü­lést, vala­mint továb­bi 83 sze­mély testi épsé­ge, egész­sé­ge került köz­vet­len veszélyhelyzetbe.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a főtörzs­őr­mes­ter a könny­gáz­grá­nát keze­lé­sé­re vonat­ko­zó elő­írá­so­kat figyel­men kívül hagy­ta és e fog­lal­ko­zá­si sza­bály meg­sze­gé­sé­vel a bemu­ta­tón részt­ve­vő sze­mé­lye­ket köz­vet­len veszély­nek tette ki.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Győri Regi­o­ná­lis Osz­tá­lya vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, az ügy­ira­tok alap­ján, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki a vád­lot­tal szemben.

Az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tő el:

A rend­őr­sé­gi bemu­ta­tón az álta­lá­nos isko­lá­sok által műkö­dés­be hozott könny­gáz­grá­nát 5 gyer­mek sérü­lé­sét okozta