Főoldal » Archív » Vádemelés a robbantással fenyegetőző kisbajcsi férfival szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2016. szep­tem­ber végén egy mobil­szol­gál­ta­tó ügy­fél­szol­gá­la­tá­ra tele­fo­nált be rob­ban­tás­sal fenyegetőzve.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2016. szep­tem­ber 27-én, éjjel 2 óra körül kis­baj­csi lakó­he­lyé­ről az álta­la hasz­nált mobil­te­le­fon­ról hívta fel az egyik magyar­or­szá­gi mobil­szol­gál­ta­tó sze­ge­di ügy­fél­szol­gá­la­tát. A tele­fon­hí­vás során „Allah Akbar” köszö­nést köve­tő­en közöl­te, hogy Buda­pes­ten, a Török­bá­lint utcá­ban 15-30 perc múlva repesz­bom­ba fog rob­ban­ni. Ezt köve­tő­en újabb „Allah Akbar” kije­len­tés­sel letet­te a telefont.

A vád­lott valót­lan tar­tal­mú beje­len­té­se alkal­mas volt a köz­nyu­ga­lom megzavarására.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.