Főoldal » Archív » Vádemelés a sértettet arcon rúgó férfi ellen

Vissza­eső­ként elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy 28 éves bátony­te­re­nyei fér­fi­val szem­ben.

A vád­lott 2016. szep­tem­ber 10-én késő este Bátony­te­re­nye bel­vá­ro­sá­ban oda­ment egy padon ülő, ittas isme­rő­sé­hez, min­den előz­mény nél­kül arcon rúgta őt, majd a hely­szín­ről távo­zott.

A 25 éves sér­tett – aki a rúgás­tól a föld­re zuhant, és rövid időre esz­mé­le­tét is elve­szí­tet­te – állkapocscsont-törést, vala­mint zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Mivel a vád­lott ellen – lopás vét­sé­ge miatt – más bün­te­tő­el­já­rás is folyik a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­sá­gon, az ügyész­ség a vád­irat­ban az ügyek egye­sí­té­sét, és a vissza­eső vád­lot­tal szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, vala­mint a 32.000,- Ft bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re köte­le­zé­sét indít­vá­nyoz­ta.