Főoldal » Hírek » Vádemelés a sikkasztó pénzszállító ellen - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Álrab­lás­sal akar­ta ellep­lez­ni egy pénz­szál­lí­tó cég alkal­ma­zott­ja azt, hogy hóna­po­kon át közel 15 mil­lió forin­tot tulaj­do­ní­tott el a rábí­zott pénzkazettákból.

A Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a har­min­cas éve­i­ben járó vád­lott egy pénz­szál­lí­tó cég alkal­ma­zott­ja­ként dol­go­zott, és fel­ada­tai közé tar­to­zott a bank-automatákban lévő pénz­ka­zet­ták fel­töl­té­se. 2020 decem­be­ré­ben a vád­lott­nak anya­gi gond­jai támad­tak, ezért elha­tá­roz­ta, hogy a bank­au­to­ma­ták­ba szánt pénz­ből fog elven­ni 1 mil­lió forin­tot és ebből ren­de­zi kiadá­sa­it. A napi útvo­na­lá­ba eső auto­ma­ták egyi­ké­ből el is vett 1 mil­lió forin­tot, azon­ban a nap végén a mun­kál­ta­tó­já­val való elszá­mo­lás alkal­má­val a bizony­la­to­kon azt tün­tet­te fel, hogy ez a pénz is az auto­ma­tá­ba került. A pénz­ből a vád­lott ren­dez­te tar­to­zá­sa­it, míg a pénz egy másik részét sze­ren­cse­já­ték­ra for­dí­tot­ta. Utób­bin nem nyert, ezért úgy dön­tött, hogy ismé­tel­ten hoz­zá­nyúl a bank­au­to­ma­ták­ba szánt pénzhez.

Ezt köve­tő­en újabb 1 mil­lió forin­tot vett el, amit szin­tén sze­ren­cse­já­ték­ra for­dí­tott, de azt ismé­tel­ten elve­szí­tet­te. 2021 ápri­li­sá­ig hat bank­au­to­ma­tá­ból össze­sen 14.664.000.-Ft-ot tulaj­do­ní­tott el a vád­lott, azaz ilyen össze­gű kárt oko­zott a mun­kál­ta­tó­já­nak. 2021 máju­sá­ra a hiányt már nem tudta lep­lez­ni, attól tar­tott, hogy kide­rül a sik­kasz­tás, ezért elha­tá­roz­ta, hogy egy álrab­lást hajt végre, és azt fogja állí­ta­ni, hogy a hiány­zó pénzt tőle isme­ret­le­nek elra­bol­ták. 2021. május 28-án egy nyír­egy­há­zi bank­au­to­ma­tá­ba szánt 15 mil­lió forint­ból nap­köz­ben a vád­lott a többi auto­ma­tá­ból elvett és hiány­zó pénzt vissza­töl­töt­te, majd Nyír­egy­há­zá­ra úgy érke­zett meg, hogy a kazet­tá­ban már csak 336.000.-Ft maradt. A pénz­zel az örö­kös­föl­di bank-automata fel­töl­té­sé­re indult, majd az auto­ma­ta köze­lé­ben a saját szol­gá­la­ti fegy­ve­ré­vel több­ször fejen ütöt­te magát, így sérü­lé­se­ket oko­zott önma­gá­nak, illet­ve a pénzt a hely­szí­nen szét­szór­ta, majd a fegy­vert a pén­zes­zsák­ra helyez­te és vissza­ment a gép­ko­csi­ban vára­ko­zó mun­ka­tár­sá­hoz. Kol­lé­gá­já­nak azt állí­tot­ta, hogy kira­bol­ták, ezért érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get, a rend­őr­ség pedig fegy­ve­res rab­lás bűn­tet­te miatt nyo­mo­zást ren­delt el. A nyo­mo­zás során a férfi közel 2 hétig letar­tóz­ta­tás­ban volt, majd rész­le­tes beis­me­rő val­lo­mást tett, sőt a tel­jes kárt is meg­té­rí­tet­te a munkáltatójának.

A Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség a vád­irat­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az egyéb­ként bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re és egy­út­tal pénz­bün­te­tés­re ítél­je, vala­mint tilt­sa el a pénz­szál­lí­tói foglalkozástól.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.