Főoldal » Archív » Vádemelés a síneken ragadt autóssal szemben

A Veszp­ré­mi Járási Ügyész­ség vas­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gondatlanság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki 2019 novem­be­ré­ben jár­mű­vé­vel a vas­útinek mellé szorult.

A 65 éves férfi 2019. novem­ber ele­jén Bala­to­na­ka­rattya köze­lé­ben, egy nyílt vas­úti pálya­sza­kasz mel­letti par­ko­ló­ban akart meg­for­dul­ni sze­mély­gép­ko­csi­já­val, azon­ban ezt olyan figyel­met­le­nül végez­te, hogy köz­ben a sínekre haj­tott, mely­nek során a jármű egy beton­pe­rem és a hozzá leg­kö­ze­lebb eső sín­szár közé szo­rult.

A vád­lott, miu­tán a vas­úti pályá­ról nem tudott lehaj­ta­ni, kiszállt a jár­mű­ből és a sínek men­tén Balatonfűz­fő felé indult, hogy az eset­le­ge­sen érke­ző sze­relvény­nek jelez­ni tudjon. 

Ekkor érke­zett az érin­tett sza­kasz­hoz a Tapolca-Székesfehérvár között köz­le­ke­dő sze­mélyvo­nat, amelynek veze­tő­je, miu­tán ész­lel­te a síne­ken lévő aka­dályt, vész­fé­kez­ni kez­dett. A moz­dony ennek elle­né­re elő­ször a közel­ben inte­ge­tő ter­hel­tet sodor­ta el, majd a beszo­rult sze­mély­gép­ko­csinak ütkö­zött, azt maga alá gyűr­te és a vas­út­ál­lo­más peron­já­ra fel­tol­ta.

Az elkö­ve­tő a bal­eset követ­kez­té­ben súlyo­san meg­sé­rült, míg a moz­donyban mint­egy 1,5 mil­lió forint kár kelet­ke­zett, mely­nek meg­té­rí­té­se érde­ké­ben a vas­út­tár­sa­ság pol­gá­ri jogi igényt jelen­tett be.

A férfi azon túl, hogy a meg­for­du­lás kivi­te­le­zé­se­kor KRESZ-sza­bályt sze­gett, maga­tar­tá­sá­val veszé­lyez­tet­te a vas­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát.

A járá­si ügyész­ség a vádlot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zésével bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra, és abban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a bíróságnak.