Főoldal » Archív » Vádemelés a sólyi gyermekgyilkosság ügyében

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ég aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal­ko­rú­val szem­ben, aki 2018 máju­sá­ban egy nyolc­éves kis­lányt ölt meg Sólyon. 

A vád­irat sze­rint a szom­szé­dos falu­ban élő tizen­hat éves fiú a sólyi fut­ball­pá­lyán ismer­te meg a sér­tet­tet és annak báty­ját. A vád­lott több­ször együtt foci­zott a test­vé­rek­kel, mely­nek során sze­xu­á­lis von­za­lom ala­kult ki benne a még gyer­mek sér­tett iránt.

A vád­lott 2018. május 18-án késő dél­után kerék­pár­ral Sóly­ra ment, és fel­ke­res­te a kis­lányt, aki­vel a Séd patak part­ján lévő, erdős résszel sze­gé­lye­zett ösvé­nyen az ún. papír­ma­lom rom­ja­i­hoz gya­lo­gol­tak. A romok­nál lezaj­lott beszél­ge­té­sük során a kis­lány a közös ját­szó­tár­su­kat, egy, a vád­lot­tal barát­ság­ban álló fiút dicsért, ami az elkö­ve­tő­ből hara­got vál­tott ki, és elha­tá­roz­ta, hogy bosszú­ból, illet­ve a sze­xu­á­lis vágyá­nak kielé­gí­té­se cél­já­ból meg­öli a sértettet.

A vád­lott a papír­ma­lom­nál talált egy vas­ta­gabb, fonott köte­let, a gyer­mek­kel pedig elhi­tet­te, hogy olyan bűvész­trük­köt mutat neki, mely­hez a keze­it hátra kell kötöz­nie. A meg­té­vesz­tett kis­lány hitt a vád­lott­nak, aki a meg­kö­tö­zé­se után a patak­ba vitte, és ott több­ször a víz alá nyom­ta. Az elkö­ve­tő a kábult sér­tet­tet kivit­te a part­ra, majd mint­egy 200 méter meg­té­te­le után egy kőda­rab­bal bán­tal­maz­ta, mely­nek követ­kez­té­ben a gyer­mek kopo­nya­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett. A vád­lott ezt köve­tő­en a már esz­mé­le­tét vesz­tett sér­tett ruhá­za­tá­nak egy részét levet­te, és a kis­lányt újra a patak­ba vitte, ahol annak érde­ké­ben, hogy a víz ne sodor­ja el, hínár­fo­na­tot kötött rá, majd távo­zott a hely­szín­ről. A kis­lány halá­lá­nak köz­vet­len oka víz­be­ful­la­dás volt.

Miu­tán a gyer­mek kora este nem érke­zett haza, előbb a test­vé­re kezd­te keres­ni, majd az édes­apa beje­len­té­se alap­ján szer­ve­zett kere­sés kez­dő­dött, mely­nek során a kis­lány holt­tes­tét a haj­na­li órák­ban talál­ták meg a Séd patak medrében.

A fia­tal­ko­rú vád­lott elle­ni eljá­rás a Veszp­ré­mi Tör­vény­szé­ken folytatódik.