Főoldal » Archív » Fizetés nélkül távozott a szállodákból - vádemelés

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a kisebb kárt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő nővel szem­ben, aki azzal oko­zott kárt kilenc hotel­nek, hogy a szál­lások költ­sé­ge­it nem fizet­te ki, két továb­bi eset­ben bár a szál­lo­dák­ba beje­lent­ke­zett, az előre kért szál­lás­dí­jat nem fizet­te ki.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2019. január- május között inter­ne­ten, külön­bö­ző e-mail címek­ről ország­szer­te rend­sze­re­sen fog­lalt szál­lá­so­kat, majd a szál­lás­he­lye­ken min­den eset­ben álne­vet, valót­lan lak­cí­me­ket és valót­lan elér­he­tő­sé­ge­ket hasz­nál­va jelent­ke­zett be. A nő a szál­lás­adó­kat, ille­tő­leg a szál­lás­adó alkal­ma­zot­ta­it meg­té­veszt­ve fize­té­si szán­dék nél­kül vette igény­be a szál­lás­he­lyek szol­gál­ta­tá­sa­it, majd a szál­lá­sok­ról fize­tés nél­kül távo­zott. Az elkö­ve­tő min­den egyes szo­ba­fog­la­lás­nál a beje­len­tő lapo­kat hamis ada­tok­kal kitöl­töt­te és azo­kat alá­ír­ta, ezál­tal hamis magán­ok­ira­to­kat hasz­nált fel.

A nő egy esz­ter­go­mi szál­lo­dá­nak 157.240 forint, egy zebe­gé­nyi hotel­nek 55.540 forint, egy egri pan­zi­ó­nak 148.000 forint, egy mis­kol­ci hotel­nek 173.100 forint, egy nyír­egy­há­zi szál­lás­hely­nek 142.578 forint, egy szol­no­ki hotel­nek 247.250 forint, egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi hotel­nek  113.540 forint, egy szé­kes­fe­hér­vá­ri hotel­nek 114.360 forint, egy velen­cei hotel­nek 130.400 forint kárt oko­zott.

Az egyik nagy­ka­ni­zsai hotel­ben 2019. ápri­lis 15-én fog­lalt szo­bát. A szál­lás elfog­la­lá­sa érde­ké­ben álné­ven beje­len­tő lapot töl­tött ki, melyek valós ada­ta­i­nak nem felel­tek meg. A fog­la­lás sze­rint 5 éjsza­kát töl­tött volna a hotel­ben, mely­nek költ­sé­gét a szál­lo­da recep­ci­ó­sa – belső sza­bály­za­tuk­nak meg­fe­le­lő­en – előre kért kifi­zet­ni, azon­ban ennek nem tett ele­get arra hivat­koz­va, hogy nincs nála annyi pénz, és a fize­tés­re más­nap reg­ge­lig hala­dé­kot kért. Ennek során a szál­lo­da recep­ci­ó­sa közöl­te vele, hogy erre nincs lehe­tő­sé­ge, mire a vád­lott arra hivat­koz­va, hogy az első éjsza­ka ren­de­zé­se érde­ké­ben pénzt vesz magá­hoz, távo­zott a hotel­ből, de oda már nem tért vissza. A nő rög­tön egy másik nagy­ka­ni­zsai hotel­be jelent­ke­zett be 6 éjsza­ká­ra szóló fog­la­lás­ra hivat­koz­va, itt is valót­lan sze­mé­lyes ada­to­kat adott meg. Az előző hotel sze­mély­ze­té­nek jel­zé­se alap­ján a valót­lan ada­tok­kal beje­lent­ke­zés tényét meg­ál­la­pí­tot­ták, ezért igé­nyét elutasították. 

A az ügy­véd­jén keresz­tül meg­üzen­te  a ható­sá­gok­nak, hogy az eljá­rás­ban nem kíván részt venni, őt a nyo­mo­zó ható­ság elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján fogta el akkor, ami­kor egy bala­ton­fü­re­di szál­lo­dá­ban pró­bált, szin­tén hamis ada­tok­kal szál­lást foglalni. 

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tőt bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, vagyon­el­kob­zás­ra ítél­je, vala­mint köte­lez­ze arra, hogy a sér­tet­tek­nek fizes­sen kártérítést.