Főoldal » Archív » Vádemelés a szerb kábítószercsempésszel szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki tavaly nyá­ron egy menet­rend­sze­rű busz uta­sa­ként pró­bált meg kábí­tó­szert csempészni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. júli­us 12-én 11 óra­kor jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re a Rösz­kei Köz­úti Határ­át­ke­lő­he­lyen egy Belgrád-Bécs között menet­rend sze­rint köz­le­ke­dő busz­já­rat uta­sa­ként. A belé­pés­kor elren­delt ellen­őr­zés során a vád­lott tulaj­do­nát képe­ző bőrönd­ben 21 cso­mag, mind­össze­sen 11 kg kábí­tó­szer­gya­nús anya­got talál­tak, majd fog­lal­tak le. A lefog­la­lást köve­tő­en elren­delt vizs­gá­lat meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a vád­lott által becsem­pész­ni szán­dé­ko­zott anyag mari­hu­á­nát tar­tal­maz, amely kábí­tó­szer­nek minő­sül. A vád­lott által bir­to­kolt anyag tisz­ta ható­anyag tar­tal­ma a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát meghaladja.

A főügyész­ség a vád­lot­tat külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.