Főoldal » Archív » Vádemelés a szökésben volt embercsempésszel szemben

A Tatai Járá­si Ügyész­ség több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy albán állam­pol­gár­ral szem­ben, akit 2018. decem­ber 14-én kül­föl­dön fog­tak el, majd a szerb ható­sá­gok a magyar ható­sá­gok­nak 2019. janu­ár 17-én adták át. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott a sze­mély­gép­ko­csi­ját 2016. ápri­lis 27-én átad­ta egy isme­ret­len sze­mély­nek azért, hogy ezzel a sze­mély­gép­ko­csi­val elő­fu­tó jár­mű­ként halad­jon egy másik gép­ko­csi előtt az M1-es autó­pá­lyán Auszt­ria irá­nyá­ba, amely­be a sofőr két afgán, és nyolc pakisz­tá­ni állam­pol­gárt vett fel abból a cél­ból, hogy őket meg nem enge­dett módon Nyugat-Európa irá­nyá­ba szál­lít­sa.

A vád­lott által biz­to­sí­tott fel­ve­ze­tő autó­ban ülő isme­ret­len sze­mély tele­fo­non uta­sí­tá­so­kat is adott a mig­rán­so­kat szál­lí­tó sofőr­nek, hogy miként, merre halad­jon, így biz­to­sít­va részé­re a biz­ton­sá­gos hala­dást és az úti­cél eléré­sét.

A kül­föl­di­e­ket szál­lí­tó sze­mély­gép­ko­csit 2016. ápri­lis 27-én 22 óra 30 perc­kor rend­őri ellen­őr­zés alá kíván­ták vonni az M1-es autó­pá­lya jobb olda­lá­nak 64 km szel­vé­nyé­nél, Tata magas­sá­gá­ban, azon­ban miu­tán a sofőr a jár­mű­vel az autó­pá­lya szé­lén meg­állt, a jár­mű­ből kiug­rott és elsza­ladt.

A sofőrt elfo­gá­sát köve­tő­en a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Tatai Járás­bí­ró­ság 2 év bör­tön­bün­te­tés­re és 5 év kiuta­sí­tás­ra ítél­te.

Az elő­fu­tó gép­jár­mű­vet ren­del­ke­zés­re bocsá­tó vád­lot­tat az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság 2019. janu­ár 18-án letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te, mert meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő volt, hogy a ter­helt jelen­lé­te az eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek­nél más­képp nem biz­to­sít­ha­tó, meg­szök­ne, elrej­tőz­ne.

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény alap­ján az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vány tehet a bün­te­tés vagy intéz­ke­dés mér­té­ké­re vagy tar­ta­má­ra is arra az eset­re, ha a ter­helt az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri.

A most benyúj­tott vád­irat­ban az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy őt a Tatai Járás­bí­ró­ság 1 év 6 hónap vég­re­haj­tá­sá­ban 5 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 5 év, Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tás­ra ítél­je.