Főoldal » Archív » Vádemelés a testvére adataival visszaélő győri férfi ellen

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy győri férfi ellen aki két­szer oko­zott bal­ese­tet, és mind­két eset­ben a test­vé­re ada­ta­it adta meg az intéz­ke­dő rend­őrök­nek, így az eljá­rá­sok a test­vé­re ellen indul­tak.

A 34 éves férfi soha nem szer­zett jogo­sít­ványt, ennek elle­né­re volt gép­ko­csi­ja, és azzal rend­sze­re­sen köz­le­ke­dett is. 2016. júli­us 18-án is az autó­ját vezet­te egy Győr kör­nyé­ki tele­pü­lé­sen, ami­kor sze­mé­lyi sérü­lés­sel járó bal­ese­tet oko­zott. Mivel veze­tői enge­dé­lye nem volt és a gép­ko­csin nem volt érvé­nyes fele­lős­ség­biz­to­sí­tás, az intéz­ke­dő jár­őrök­nek a férfi azt mond­ta, hogy az ira­tai nin­cse­nek nála, majd test­vé­re sze­mé­lyi ada­ta­it adta meg saját­ja­ként. Így a bal­eset és a biz­to­sí­tás hiá­nya miat­ti eljá­rá­sok a test­vé­re ellen indul­tak meg, aki nem értet­te, miért érke­zett a nevé­re bün­te­tés­ről szóló hatá­ro­zat. Panasszal élt a dön­tés ellen, így derült ki, hogy a test­vé­re vissza­élt az ada­ta­i­val.

Az elkö­ve­tő 2016. decem­ber 17- én ismét anya­gi kár­ral járó bal­es­tet oko­zott Győr bel­te­rü­le­tén, és újra a test­vé­re ada­ta­i­val iga­zol­ta magát a rend­őrök­nek, akik így megint a test­vér nevé­re állí­tot­ták ki a hely­szí­ni bír­ság­ról szóló nyom­tat­ványt. A rend­őrök a kapi­tány­ság­ra vissza­ér­ve ellen­őriz­ték az ada­to­kat, és meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a férfi hamis ada­tok­kal iga­zol­ta magát.

A bal­ese­tek miatt a ható­sá­gok külön eljá­rá­so­kat foly­tat­tak a férfi ellen.

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség pedig hamis vád bűn­tet­te és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat elle­ne, ami­ért a test­vé­re ada­ta­it hasz­nál­ta fel, és az ő nevé­ben írta alá az eljá­rá­sok­ban kelet­ke­zett köz­ok­ira­to­kat.