Főoldal » Archív » Vádemelés a tinédzserek emberölési kísérletének ügyében

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség négy bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja azt a két tizen­hat éves fia­talt, akik tavaly ősszel meg­ké­sel­tek egy haj­lék­ta­lan fér­fit Győrben.

A két fia­tal a vád sze­rint 2017-ben köl­tö­zött Győr­be, 2017 őszé­től közös ház­tar­tás­ban éltek és ugyan­azon közép­is­ko­lá­ba jár­tak. Alko­holt rend­sze­re­sen, nagy­mér­ték­ben fogyasztottak.

2017. szep­tem­ber 28-án éjjel Győr­ben a fia­ta­lok ittas álla­pot­ban oda­men­tek egy padon alvó haj­lék­tan fér­fi­hoz, akit egyi­kük lerú­gott a pad­ról, majd őt mind­ket­ten test szer­te bán­tal­maz­tak. Ezt köve­tő­en a sér­tett zseb­ké­sét, okira­ta­it, gyógy­sze­re­it, és hasz­ná­la­ti tár­gya­it eltu­laj­do­nít­va elfu­tot­tak. A sér­tett­nek ekkor könnyű sérü­lé­sei keletkeztek.

Néhány nap­pal később, ugyan­csak éjjel a vád­lot­tak több mint egy liter tömény sze­szes ital elfo­gyasz­tá­sát köve­tő­en ismét meg­pil­lan­tot­ták az – ismé­tel­ten egy padon fekvő – sér­tet­tet. A vád­lot­tak ekkor őt rug­dos­ni és ököl­lel ütle­gel­ni kezd­ték, majd - miu­tán a pad­ról fel­kelt - a fia­ta­labb elkö­ve­tő a sér­tet­től koráb­ban eltu­laj­do­ní­tott zseb­kés­sel, soro­zat jel­leg­gel hét­szer meg­szúr­ta a sér­tett felső testét.

A cse­lek­ményt köve­tő­en a vád­lot­tak a vérző sér­tet­tet sor­sá­ra hagy­ták, ők pedig szó­ra­koz­ni mentek.

Az ötven­két éves sér­tett­hez egy köze­li éjjel-nappali üzlet dol­go­zói hív­tak segít­sé­get. A kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a sér­tett álla­po­ta élet­ve­szé­lyes, mivel a szú­rá­sok közül kettő is a mell­üreg­be hatolt, egy pedig a has­üre­get nyi­tot­ta meg, belső sérü­lé­se­ket okoz­va. A sér­tett sérü­lé­sei műté­ti beavat­ko­zás nél­kül a sér­tett halá­lá­hoz vezet­tek volna.

Az ügyész­ség a ter­hel­te­ket ember­ölés kísér­le­té­vel, vala­mint súlyos testi sér­tés­sel, kifosz­tás­sal és okirat­tal vissza­élés­sel vádol­ja. A fia­tal­ko­rú elkö­ve­tők elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják az eljá­rás folytatását.