Főoldal » Archív » Vádemelés a több mint ötvenmillió forintot sikkasztó könyvelővel szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a har­minc­há­rom éves nővel szem­ben, aki 2012 augusz­tu­sa és 2016 novem­be­re között hét cég bank­szám­lá­já­ról mint­egy 55 mil­lió forin­tot utalt át jog­ta­la­nul saját bank­szám­lá­já­ra, a pénzt pedig meg­él­he­té­sé­re fordította. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott köny­ve­lé­si fel­ada­to­kat látott el a cégek­nél, vala­mint banki műve­le­tek tel­je­sí­té­sé­re is meg­bí­zást kapott. A vád­lott fel­ada­ta volt a beér­ke­ző szám­lák kifi­ze­té­se, a mun­ka­bé­rek, adók uta­lá­sa, ezért a cégek bank­szám­lá­i­hoz banki online felü­le­ten tel­jes körű hoz­zá­fé­rést kapott. A vád­lott 2012 augusz­tu­sa és 2016 novem­be­re között a cég­ve­ze­tők tudta nél­kül a külön­bö­ző cégek bank­szám­lá­i­ról saját bank­szám­lá­já­ra utalt össze­ge­ket. Az uta­lá­so­kat valót­lan jog­cím­mel és szám­la­szá­mok­kal látta el, így a bank­szám­la ellen­őr­zé­se­kor a cég­ve­ze­tők­nek nem tűnt fel, hogy jogo­su­lat­lan uta­lá­sok­ról van szó.

A vád­lott a cégek­nek 1,7 mil­lió forint­tól 12,8 mil­lió forin­tig ter­je­dő kárt oko­zott, össze­sen mint­egy 55 mil­lió forin­tot vett le a cégek szám­lá­i­ról. A vád­lott utó­lag mint­egy 16 mil­lió forin­tot meg­té­rí­tett a kárból.

A nyo­mo­zás során a vád­lott bank­szám­lá­já­ra, gép­ko­csi­já­ra és egyes cégek­ben lévő üzlet­ré­sze­i­re zár alá vételt ren­delt a bíró­ság azért, hogy a sér­tet­te­ket abból kár­ta­la­ní­ta­ni lehessen.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tat több rend­be­li, jelen­tős, vala­mint nagyobb kárt okozó, foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en, infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a ket­tő­től tizen­két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.