Főoldal » Archív » Vádemelés a tolvaj bejárónővel szemben

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi nő ellen, aki bejá­ró­nő­ként meg­lop­ta ügyfeleit.

A nő 2017. évben külön­bö­ző ház­tar­tá­sok­ban vég­zett taka­rí­tá­si mun­ká­kat. Mivel ebben az idő­szak­ban anya­gi­lag meg­szo­rult, ezért elha­tá­roz­ta, hogy a laká­sok­ból a taka­rí­tás során külön­bö­ző érté­ke­ket fog eltu­laj­do­ní­ta­ni. Ennek meg­fe­le­lő­en 2017. év máso­dik felé­ben öt sér­tet­től vitt el éksze­re­ket, órá­kat, ami­ket ezt köve­tő­en érté­ke­sí­tett, illet­ve zálog­ház­ba adott.

2018. janu­ár­já­ig a nő külön­bö­ző érték­ben – 20.000-től 250.000,- Ft-ig – vitt el vagyon­tár­gya­kat a sér­tet­tek­től, mellyel össze­sen  mint­egy 500.000,- Ft kárt okozott.

Cse­lek­mé­nye az üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 3 évig ter­je­dő szabadságvesztés.