Főoldal » Archív » Vádemelés a vagyoni hátrányt okozó közös képviselővel szemben

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy doro­gi tár­sas­ház közös kép­vi­se­lő­jé­vel szem­ben, aki a köz­gyű­lés fel­ha­tal­ma­zá­sa nél­kül a tár­sas­ház vagyo­na ter­hé­re olyan élet­biz­to­sí­tást kötött, amely­nek halál ese­té­re ő volt a kedvezményezettje. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2010. júli­us 1-től látja el a tár­sas­ház kép­vi­se­le­tét. A vád­lott nő 2010. augusz­tus 12. és 2018. júni­us 22. között egy hazai biz­to­sí­tó üzlet­kö­tő­je is volt. A tár­sas­ház köz­gyű­lé­sé­nek fel­ha­tal­ma­zá­sá­val az egyik lakó élet­biz­to­sí­tást kötött 2011. októ­ber 7-én, amit biz­to­sí­tás­köz­ve­tí­tő­ként a vád­lott írt alá.

A szer­ző­dés 2014. októ­ber 16-án, a koc­ká­zat­vi­se­lé­si idő­szak letel­té­vel meg­szűnt, a vád­lott azon­ban a lejá­ra­ti össze­get, azaz 502.986,-Ft-ot nem utal­tat­ta vissza a tár­sas­ház bank­szám­lá­já­ra, hanem a köz­gyű­lés fel­ha­tal­ma­zá­sa nél­kül újabb, 10 évre szóló élet­biz­to­sí­tás­ba fek­tet­te. Az újabb szer­ző­dés ked­vez­mé­nye­zett­je a szer­ző­dé­ses idő eléré­se ese­té­re az egyik lakó, míg halál ese­té­re a vád­lott volt. Az újabb élet­biz­to­sí­tá­si szer­ző­dést a tár­sas­ház nevé­ben a vád­lott írta alá, és biz­to­sí­tás­köz­ve­tí­tő­ként is ő járt el.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.