Főoldal » Archív » Vádemelés a visszatérő betörő ellen

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lopás miatt emelt vádat egy elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ellen, aki tár­sas­há­zi pin­cé­ket és csa­lá­di háza­kat is fosz­to­ga­tott Nóg­rád megyében.

A vád sze­rint a har­minc éves vád­lott, aki­nek koráb­bi sza­bad­ság­vesz­tés­ből sza­ba­du­lá­sa után mun­ka­he­lye és jöve­del­me nem volt, meg­él­he­té­sét vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek­ből akar­ta biztosítani.

A vád­lott, a vád sze­rint, 2017 decem­be­ré­ben egy vizs­lá­si csa­lá­di ház abla­kát benyom­ta, az ingat­lan­ba bement, majd onnan kész­pénzt, tele­font és illat­sze­re­ket tulaj­do­ní­tott el.

A vád­lott decem­ber végén fel­tör­te egy sal­gó­tar­já­ni tár­sas­ház pin­ce­he­lyi­sé­ge­it. A tár­sas­ház­ba a hátsó bejá­ra­ton át jutott be, majd a pin­cé­be veze­tő vas­rá­csot fel­fe­szí­tet­te azért, hogy a helyi­sé­ge­ket ki tudja fosz­ta­ni. Öt pin­cét üre­sen talált, a hato­dik­ból azon­ban fúró­gé­pet, sarok­csi­szo­lót, deko­pír fűrészt és egyéb érté­ke­ket zsákmányolt.

A férfi 2018. janu­ár első nap­ja­i­ban vissza­tért a pin­cé­hez, ekkor egy akku­mu­lá­tort és egy mul­ti­mé­tert sike­rült ellopnia.

A férfi 2018. év ele­jén bejá­ra­tos volt egy sal­gó­tar­já­ni csa­lád­hoz. Mivel tudta, hogy isme­rő­sei aznap nin­cse­nek ott­hon, janu­ár 19-én az ajtót záró lemezt benyom­ta, bement a házba, ahon­nan egy játék­kon­zolt vitt magá­val. A vád­lott ide is vissza­tért még janu­ár­ban, ekkor továb­bi műsza­ki cik­ke­ket, töb­bek között tele­fo­no­kat és hang­szó­rót lopott el.

Az ügyész­ség a fér­fit öt rend­be­li, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás­sal vádol­ja, és vele szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és köz­ügyek­től eltil­tás­ra, emel­lett kár­té­rí­tés­re köte­le­zé­sé­re, továb­bá a bűn­ügyi költ­sé­gek meg­fi­zet­te­té­sé­re tett indít­ványt a Sal­gó­tar­ján Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vádiratában.