Főoldal » Archív » Vádemelés a volt barátnőjét zaklató mártélyi férfivel szemben - Csongrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a már­té­lyi fér­fi­vel szem­ben, aki zak­lat­ta több száz tele­fon­hí­vás­sal és sze­mé­lye­sen a volt barát­nő­jét tavaly ősszel.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2015. szep­tem­ber köze­pé­től az év végé­ig napon­ta több­ször hívo­gat­ta tele­fo­non a sér­tet­tet azért, hogy tar­tó­san hábor­gas­sa és bele­avat­koz­zon a magán­éle­té­be, kap­cso­la­tot léte­sít­sen vele, mert nem tudott bele­nyu­god­ni abba, hogy a sér­tett sza­kí­tott vele.

A vád­lott a vád­be­li idő­szak­ban több, mint 300 alka­lom­mal hívta fel a sér­tet­tet vál­to­zó idő­pon­tok­ban, több telefonszámról.

A vád­lott 2016. janu­ár ele­jén elment a sér­tett és az élet­tár­sa hód­me­ző­vá­sár­he­lyi házá­hoz, majd meg­fe­nye­get­te mind­ket­tő­jü­ket azzal, hogy „meg­öli őket és amúgy is halott emberek”.

A sér­tet­tek magán­in­dít­ványt ter­jesz­tet­tek elő azért, hogy a vád­lot­tat fele­lős­ség­re vonják.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­gé­vel, továb­bá a volt élet­társ sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

S z e g e d, 2016. októ­ber 20.

Dr. Kopasz Zsolt

főügyész

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye