Főoldal » Archív » Vádemelés a volt élettársát zaklató férfi ellen

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 32 éves har­sá­nyi fér­fi­val szem­ben, aki élet­tár­si kap­cso­la­tuk meg­sza­ka­dá­sát köve­tő­en, tele­fo­non - több eset­ben durva fenye­ge­té­sek kísé­re­té­ben - rend­sze­re­sen hábor­gat­ta volt párját.

A vád­lott és a fia­tal nő élet­tár­si kap­cso­la­ta 2017. júli­u­sá­ban sza­kadt meg, ekkor a vád­lott el is köl­tö­zött a sér­tett laká­sá­ból. A vád­lott ezt köve­tő­en 2017. novem­ber köze­pé­től egé­szen 2018. janu­ár végé­ig, mobil­te­le­fo­non több mint 1500 alka­lom­mal hívta fel a sér­tet­tet és össze­sen 711 sms üze­ne­tet kül­dött neki, ame­lyek­ben fél­té­keny­sé­gé­ből adó­dó­an több­ször bán­tal­ma­zás­sal, meg­ölés­sel fenye­get­te a nőt.

A tele­fo­non tör­té­nő rend­sze­res hábor­ga­tá­son túl, a vád­lott 2017. novem­ber 26-án közös gyer­me­kük meg­lá­to­ga­tá­sa ürü­gyén sze­mé­lye­sen is meg­je­lent a sér­tett laká­sán, ahol elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en fel­ka­pott egy kést, és a sér­tett felé szúró moz­du­la­tot imi­tál­va meg­fe­nye­get­te a nőt, hogy leszúrja.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit volt élet­társ sérel­mé­re, sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­té­vel és volt élet­társ sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Mis­kol­ci Járásbíróságnak.