Főoldal » Archív » Vádemelés a volt főügyésszel szemben

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot dr. I.S.P. volt főügyésszel szem­ben a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságon.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­sé­re indí­tott bün­te­tő­el­já­rás­ban a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 2018. ápri­lis 20-án gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a volt főügyészt, aki nem ismer­te el a meg­ala­po­zott gya­nú­ban közölt bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A nyo­mo­zás ered­mé­nye alap­ján az ügyész­ség hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat dr. I. S. P. ellen, aki sza­bad­lá­bon védekezik.

Az ügyé­ben koráb­ban köz­zé­tett ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://ugyeszseg.hu/gyanusitott-a-volt-fougyesz/