Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés állatkínzás, lőfegyverrel visszaélés és kábítószer birtoklása miatt

A Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te, kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te és állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 46 éves med­gyes­bo­dzá­si férfi ellen.

A vád­lott 2018. augusz­tus 25-én a reg­ge­li órák­ban Med­gyes­bo­dzá­son, a beke­rí­tet­len ingat­la­ná­nak udva­rán lelőtt egy, az udva­rá­ra besza­la­dó és a szom­széd­ja tulaj­do­nát képe­ző 6 hóna­pos kau­ká­zu­si juhász­ku­tya köly­köt, amely a hely­szí­nen elpusz­tult. A szom­széd kihív­ta a rend­őrö­ket, akik meg­ta­lál­ták a kutya tete­mét, és a sérü­lé­sé­ből arra követ­ke­zet­tek, hogy azt lőfegy­ver okoz­ta. A vád­lott házá­ban tar­tott ház­ku­ta­tás során egy kis­pus­kát, ahhoz tar­to­zó töl­té­nye­ket, egy lég­pus­kát és egy gép­ka­ra­bély­hoz tar­to­zó íves tárat talál­tak. A meg­ta­lált lőfegy­ver­nek minő­sü­lő kis­pus­ka és lég­pus­ka tar­tá­sá­ra a vád­lott enge­déllyel nem ren­del­ke­zett, a gép­ka­ra­bély pedig hadá­sza­ti lőfegy­ver, annak és a fegy­ver­tar­to­zé­ká­nak a tar­tá­sá­ra csak a Magyar Hon­véd­ség jogosult.

A ház­ku­ta­tás során nem csak enge­dély nél­kül tar­tott fegy­ve­re­ket talál­tak a vád­lott házá­ban, de közel 20 gramm amfe­ta­mint tar­tal­ma­zó, fehér por for­má­jú kábí­tó­szert is, ille­tő­leg a kert végé­ben 29 tő kifej­lett vad­ken­der növényt, ame­lye­ket a vád­lott saját fogyasz­tá­sá­ra maga ülte­tett és gon­do­zott, és ame­lyek ható­anya­ga szin­tén kábí­tó­szer­nek minősül.

A Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te, kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te és állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat. Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a bíró­ság ren­del­je el a vád­lott párt­fo­gó fel­ügye­le­tét és köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült, közel más­fél mil­lió forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás a Bat­to­nyai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.

A rend­őr­ség által készí­tett fotók és videó az aláb­bi olda­lon tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/harom-buncselekmeny-egy-gyanusitott